• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zápisnica

zo zasadnutia Výkonného výboru SZRT 16.3.2024 v Považskej Bystrici 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Hodnotenie činnosti SZRT za rok 2023
  4. Správa Útvaru nezávislého kontrolóra, účtovná závierka za r. 2023
  5. Plán činnosti a návrh rozpočtu na r. 2024, termínovník podujatí RT na r. 2024, správa o vyúčtovaní dotácie za r. 2023.
  6. Diskusia
  7. Uznesenie
  8. Záver

Ad 1/ Vykonal prezident p. Mészáros.

Ad 2/ Kontrolu uznesenia vykonal p. Valášek , ktorý konštatoval priebežné plnenie prijatých uznesení.

Ad 3/ Správu o činnosti SZRT za hodnotené obdobie predniesol p. Mészáros

Prezident vo svojej správe informoval prítomných členov rozšíreného zasadnutia VV SZRT o činnosti SZRT v roku 2023.

Seniorská reprezentácia SR nedosiahla na 48. MS v Lubline (POL)  očakáné výsledky. Medailové kvality potvrdil len Jan Mészáros striebornou medailou v D2 a Janka Jankovičová bronzom v D3.  Jana Jankovičová a Lucia Gurská  príjemne prekvapili v družstvách štvrtým miestom. Rovnaké umiestnenie dosiahlo družstvo mužov -  Mészáros, Valášek, Čapliar a Michalik ale žiaľ nedosiahlo na medailu.   Finálové umiestnenia R. Náhlika v D3, T. Váláška v D4,  J. Mészárosa v D5, štvrté miesto Jany Jankovičovej v D1-5 a piate Jana Mészárosa v D1-5 sú spoľahlivým barometrom ich svetovej výkonnosti.

Historické prvenstvo vo Svetovom pohári 2023 zaznamenal Jan Mészáros.  V ženách skončila Jana Jankovičová štvrtá a Vanessa Staršicová šiesta.

Na MS juniorov  v Českých Budějoviciach  družstvo v zložení Šesták, Bircsák, Bogdány, Rajcsó  a družstvo J23 Gaál T., Gaál J., Stankó E., Bircsák A., obsadilo štvrté miesto, kým družstvo J23 dievčat v zložení V. Staršicová, A. Lepková získalo vynikajúcu striebornú medailu. V individuálnych disciplínach získala zlato Vanessa Staršicová v D3, striebro v D4 a D1-5.

Na SLOVAK OPEN 2023 a 4. kole Svetového pohára v Nových Zámkoch v silnej medzinárodnej konkurencii vyhral Jan Mészáros. V päťboji žien skončila strieborná Jana Jankovičová a v žiakoch vyhral Jaroslav Malíř.  V trojboji žiakov do 15 r. vyhral  Martin Vejo z Bohumína. V trojboji  žiačok  vyhrala Amálie Žárská, druhá skončila Nina Gurská pred Zuzanou Gurskou.

34. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v Prešove vyhral v päťboji a sedemboji Karol Michalik z PŠKRT, v ženách v päťboji skončila druhá Jana Jankovičová z BŠKRT, v junioroch  druhý Adrián Bircsák z NŠKRT, v päťboji žiakov Attila Bircsák z NŠKRT. Slovenský pohár trojčlenných družstiev vyhralo MsO SRZ Nové Zámky (Michalik, Mészáros, Konkoľ) pred družstvom BŠKRT „A“ (Mikula, Náhlik, Benko) a BŠKRT „B“ (Jankovič, Gaál, Révay).

Na halových pretekoch MRS vo Velkých Pavloviciach skončila tretia Jana Jankovičová a štvrtý Jan Mészáros.

Halovky v Bratislave vyhral Tomáš Valášek , v ženách vyhrala Jana Jankovičová, v kategórii juniorov Zétény Bogdány a žiakoch Attila Bircsák.

Halovky v Nových Zámkoch vyhral Jan Mészáros , v ženách vyhrala Alexandra Lepková, v kategórii juniorov Zétény Bogdány, v žiakoch Attila Bircsák a žiačkách Nina Gurská.    

Ad 4/  Správu Útvaru nezávislého kontrolóra z poverenia Zuzany Náhlikovej predniesol prezident SZRT. Prezentoval výsledky kontroly účtovných dokladov,  čerpania PUŠ a účtovníctva za r. 2023. Kontrolná komisia konštatovala, že vyúčtovanie dotácie prebieha v súlade s účtovnými pravidlami  a s plánom čerpania finančných prostriedkov na plánované podujatia. Predložil tiež účtovnú závierku za r. 2023.

Ad 5/ V rámci prípravy plánu národných a medzinárodných podujatí,   prezident aktualizoval už zverejnený  plán športových   podujatí SZRT, predložil návrh nominačných podujatí a kritérií  na výber seniorskej a juniorskej reprezentácie SR v roku 2024 vrátane kritérií na výber talentovaných športovcov do 23 rokov.  Informoval o výške príspevku uznanému športu na rok 2024, návrhu  percentuálneho členenia  príspevku uznanému športu, návrhu vecného a finančného plánu domácich a zahraničných športových podujatí v rámci rozpočtu na rok 2024. Ako prioritné podujatia navrhol  MS seniorov v Castellone (ESP), MSJ  v Ulricehamn (SWE), SP 2024. Ďalej konštatoval, že treba zvýšenú pozornosť  venovať podujatiam talentovanej mládeže do 23 rokov.  Informoval tiež o vyúčtovaní  príspevku uznanému športu poskytnutého SZRT v roku 2023.   

Ad 6/ V diskusii vystúpili členovia VV:

Jan Mészáros – informoval o tom, že ICSF je v štádiu testovanie nových šnúr na RT, nakoľko je akútny nedostatok doteraz používaných šnúr

Karol Michalik – „ kedy bude možné sa k týmto novým šnúram dostať? “

Jan Mészáros – „ zatiaľ nie je vybraná finálna verzia, testuje sa viac druhov, ktoré sa pripomienkujú u výrobcu“

Miroslav Jankovič – „ je tohto roku plánované sústredenie pred MS juniorov? “

prezident: „ sústredenie sa neuskutoční, nakoľko v tom termíne je plánovaný pretek, po ktorom reprezentácia odchádza na MS.“

Ad 7/ Výkonný výbor SZRT na svojom zasadnutí dňa 16.3.2024 prijal nasledovné uznesenia:

1/24 Berie na vedomie správu prezidenta o činnosti SZRT za hodnotené obdobie.

2/24  Berie na vedomie správu Útvaru nezávislého kontrolóra a schvaľuje účtovnú závierku za r. 2023.

3/24 Schvaľuje termínovník podujatí RT, nominačné kritéria juniorskej a seniorskej reprezentácie na rok 2024 a návrh  finančného rozpočtu na rok 2024.   

4/24 Schvaľuje vyúčtovanie dotácie poskytnutej SZRT rezortom MŠVVaŠ SR v roku 2023.

5/24 Ukladá p. Jankovičovej vypracovať návrh personálneho obsadenia rozhodcov na športové podujatia v roku 2024.   

Ad 8/ Na záver prezident poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť a vykonanú prácu v hodnotenom období.

 

Zapísal: Pavol  Konkoľ  v.r.

Overil: Tomáš Valášek v.r.

Predsedajúci: Juraj Mészáros, prezident, v.r.

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE