• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

 Zápisnica 

zo zasadnutia Členskej schôdze SZRT konanej dňa 28.10.2023 v Gabčíkove 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny bolo prítomných 15 delegátov

Termín konania a program Členskej schôdze SZRT bol zverejnený na webovom portáli v lehote stanovenej zákonom o športe, stanovami SZRT a bol aj s pracovnými podkladmi k rokovaniu ČS SZRT  poskytnutý členom.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu ČS
 3. Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová, návrhová, zapisovateľ, overovatelia)
 4. Schválenie správy mandátovej komisie
 5. Správa prezidenta o činnosti SZRT od poslednej ČS
 6. Správa Útvaru nezávislého kontrolóra
 7. Čerpania rozpočtu SZRT v roku 2023 a príprava návrhu rozpočtu na rok 2024.
 8. Diskusia
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Prijatie nových členov.
 11. Uznesenia ČS SZRT
 12. Záver

K bodu 1:

Otvorenie

Zasadnutie ČS otvoril a viedol prezident SZRT Juraj Mészáros a podľa prezenčnej listiny konštatoval, že ČS je uznášania schopná.

K bodu 2B: Prezident predložil návrh programu ČS na schválenie.

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 1/2023: ČS schvaľuje program zasadnutia tak ako je uvedený v zápisnici.

K bodu 3:

Prezident predložil návrh na zloženie jednotlivých pracovných komisií SZRT s tým, aby pracovné predsedníctvo bolo súčasne návrhovou komisiou a aby sa navrhnutí členovia jednotlivých komisií po vyjadrení vôle prijatia bez doplňujúcich  prípadne pozmeňujúcich návrhov  schvaľovali aklamačne:

Pracovné predsedníctvo resp. návrhová komisia :  Juraj Mészáros- predsedajúci, M. Jankovič, K. Michalik – členovia.

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 2/2023: ČS schvaľuje pracovné predsedníctvo v zloženíJuraj Mészáros- predsedajúci, M. Jankovič, K. Michalik – členovia.

Mandátová komisia: Ladislav Supák-predseda, Tomáš Valášek-člen, Roman Révay-člen

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 3/2023: ČS schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Ladislav Supák-predseda, Tomáš Valášek-člen, Roman Révay-člen

Za zapisovateľa bol navrhnutá Zuzana Emberová, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Marianna Jankovičová a Viera Michaliková

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

K bodu 4:

Správa mandátovej komisie                                                                                     

Predseda mandátovej komisie Ladislav Supák  konštatoval, že  Členská schôdza bola v súlade so Stanovami SZRT a  pozvaný počet delegátov v zmysle schváleného kľúča  zastupujúci všetkých 5 klubov. Prítomných delegátov na ČS bolo 15 a tak mandátová komisia konštatovala, že ČS je uznášaniaschopná, pričom nadpolovičná väčšina prítomných predstavuje 8 a kvalifikovaná väčšina (3/4)  11 delegátov. Predsedajúci poďakoval za správu predsedovi mandátovej komisie.

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č.4/2023: ČS schvaľuje správu mandátovej komisie

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č.5/2023: ČS schvaľuje za zapisovateľku Zuzanu Emberovú a za overovateľov zápisnice ČS Mariannu Jankovičovú  a Vieru Michaliková.

K bodu 5:

Správa prezidenta SZRT o činnosti SZRT od poslednej ČS

Prezident vo svojom vystúpení poďakoval delegátom, členom VV SZRT, prezidentom ŠKRT, reprezentačným a klubovým trénerom, rozhodcom, stavebnej čate,  inštruktorom, rodičom a všetkým podporovateľom zväzu za náročnú prácu a vynaložené úsilie.

Seniorská reprezentácia SR nedosiahla na 48. MS v Lubline (POL)  očakáné výsledky. Medailové kvality potvrdil len Jan Mészáros striebornou medailou v D2 a Janka Jankovičová bronzom v D3.  Jana Jankovičová a Lucia Gurská  príjemne prekvapili v družstvách štvrtým miestom. Rovnaké umiestnenie dosiahlo družstvo mužov -  Mészáros, Valášek, Čapliar a Michalik ale žiaľ nedosiahlo na medailu.   Finálové umiestnenia R. Náhlika v D3, T. Váláška v D4,  J. Mészárosa v D5, štvrté miesto Jany Jankovičovej v D1-5 a piate Jana Mészárosa v D1-5 sú spoľahlivým barometrom ich svetovej výkonnosti.

Historické prvenstvo vo Svetovom pohári 2023 zaznamenal Jan Mészáros.  V ženách skončila Jana Jankovičová štvrtá a Vanessa Staršicová šiesta.

Na MS juniorov  v Českých Budějoviciach  družstvo v zložení Šesták, Bircsák, Bogdány, Rajcsó  a družstvo J23 Gaál T., Gaál J., Stankó E., Bircsák A., obsadilo štvrté miesto, kým družstvo J23 dievčat v zložení V. Staršicová, A. Lepková získalo vynikajúcu striebornú medailu. V individuálnych disciplínach získala zlato Vanessa Staršicová v D3, striebro v D4 a D1-5.                                                                                                   

Na SLOVAK OPEN 2023 a 4. kole Svetového pohára v Nových Zámkoch v silnej medzinárodnej konkurencii vyhral Jan Mészáros. V päťboji žien skončila strieborná Jana Jankovičová a v žiakoch vyhral Jaroslav Malíř.  V trojboji žiakov do 15 r. vyhral  Martin Vejo z Bohumína. V trojboji  žiačok  vyhrala Amálie Žárská, druhá skončila Nina Gurská pred Zuzanou Gurskou.

34. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v Prešove vyhral v päťboji a sedemboji Karol Michalik z PŠKRT, v ženách v päťboji skončila druhá Jana Jankovičová z BŠKRT, v junioroch  druhý Adrián Bircsák z NŠKRT, v päťboji žiakov Attila Biurcsák z NŠKRT.

Medzinárodné otvorené majstrovstvá MRS vo Velkých Pavloviciach v silnej konkurencii vyhral Karol Mikula z BŠKRT a v kategórii junioriek vyhrala Sára Štuková z BŠKRT.

Slovenský pohár trojčlenných družstiev vyhralo MsO SRZ Nové Zámky (Michalik, Mészáros, Konkoľ) pred družstvom BŠKRT „A“ (Mikula, Náhlik, Benko) a BŠKRT „B“ (Jankovič, Gaál, Révay).

Na halových pretekoch MRS vo Velkých Pavloviciach skončila tretia Jana Jankovičová a štvrtý Jan Mészáros.

Halovky v Bratislave vyhral Tomáš Valášek , v ženách vyhrala Jana Jankovičová, v kategórii juniorov Zétény Bogdány a žiakoch Attila Bircsák.

Halovky v Nových Zámkoch vyhral Jan Mészáros , v ženách vyhrala Alexandra Lepková, v kategórii juniorov Zétény Bogdány, v žiakoch Attila Bircsák a žiačkách Nina Gurská.     

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č.6/2023:

ČS berie na vedomie správu prezidenta za hodnotené obdobie.

K bodu 6:

Správa útvaru nezávislého kontrolóra

Správu Útvaru nezávislého kontrolóra poskytla p. Náhliková, v ktorej analyzovala stav čerpania dotácie poskytnutej v  r. 2023, spôsob vedenia účtovných dokladov SZRT, stav v peňažnom denníku, stav pokladne, účtovnú závierku za r. 2022 a ostatné účtovné záznamy. Kontrolou uvedených dokladov neboli zistené závažné porušenia účtovnej disciplíny, smerníc ani stanov SZRT.  Vo svojej správe sa ÚNK zamerala aj na kontrolu hospodárnosti  čerpania dotačných prostriedkov, dodržiavanie právnych predpisov vrátane predpisov a rozhodnutí národného športového zväzu. Nezávislý kontrolór SZRT  p. Ing. Jozef Cisárik  informoval o poznatkoch zo školení organizovaných hlavnou kontrolórkou MŠVVaŠ SR. Na záver odporučil ČS  schváliť účtovnú závierku za rok 2022.

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto                                                                          

Uznesenie č. 7/2023:

ČS berie na vedomie Správu útvaru nezávislého kontrolóra.                                                                                                                                                                         

K bodu 7:

Čerpania rozpočtu SZRT v roku 2023 a príprava návrhu rozpočtu na rok 2024 

Navrhnutý rozpočet vychádza z výsledkov čerpania  finančných prostriedkov v roku 2023 a prioritných podujatí športovej seniorskej, juniorskej reprezentácie a talentovanej mládeže. Vzhľadom na očakávané zníženie dotácie PUŠ na rok 2024 a zvýšené nákladoch na organizovanie športových podujatí a prenájmov bude musieť VV SZRT prijať aktuálne úsporné opatrenia. Rámcový harmonogram termínov národných športových podujatí sa bude prispôsobovať medzinárodnému termínovníku ICSF. Rámcový rozpočet je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 8/2023

ČS schvaľuje čerpanie rozpočtu SZRT v roku 2023 a návrh rámcového rozpočtu na r. 2024.       

K bodu 8:

Diskusia

7/1

Prezident poďakoval organizačnému výboru slávnostného stretnutia zakladajúcich členov SZRT v Gabčíkove pri príležitosti 30 výročia založenia zväzu. V príhovore poskytol prierez najdôležitejšími historickými momentami vzniku a vývoja SZRT, ktorý je podrobne zdokumentovaný v publikácii s názvom „Zlatá éra SZRT“.

7/2

Jan Mészáros opätovne pripomenul  návrh  vytvorenia reprezentačného béčka z  členov A tímu, ktorí sa v nominačných pretekoch umiestnili na 5. a 6. mieste a doplnený o dvoch najlepších talentovaných pretekárov z kategórie kadetov do 23 rokov. Najmä podpora kadetov nabrala na význame po schválení kategórie J23 na MSJ od roku 2022.

K bodu 9:

Prijatie nových členov

Predsedajúci predložil menný zoznam 27 nových členov SZRT  prerokovaný Výkonným výborom SZRT.

K predloženým kandidátom na členstvo SZRT neboli vznesené žiadne pripomienky.

Hlasovanie:

Za: 15 hlasov                                              Proti: nikto                                  Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 9/2022

Členská schôdza schvaľuje predložených kandidátov za členov SZRT.

Hlasovanie:

Za: 15 hlasov                                              Proti: nikto                                  Zdržal sa: nikto

K bodu 10:

Schválené uznesenia ČS SZRT

Predseda návrhovej komisie oboznámil delegátov  ČS SZRT so schválenými uzneseniami v poradí v akom boli navrhnuté.

Uznesenie č. 1/2023: ČS schvaľuje program zasadnutia tak ako je uvedený v tejto zápisnici.

Uznesenie č. 2/2023: ČS schvaľuje pracovné predsedníctvo v zloženíJuraj Mészáros- predsedajúci, M. Jankovič, K. Michalik – členovia.

Uznesenie č. 3/2023: ČS schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Ladislav Supák-predseda, Tomáš Valášek-člen, Roman Révay-člen

Uznesenie č.4/2023: ČS schvaľuje za zapisovateľa Zuzanu Emberovú a za overovateľov zápisnice ĆS    Mariannu Jankovičovú  a Vieru Michalikovú.

Uznesenie č. 5/2023:  ČS berie na vedomie správu prezidenta za hodnotené obdobie.

Uznesenie č. 6/2023: ČS berie na vedomie Správu útvaru nezávislého kontrolóra.

Uznesenie č. 7/2023:  ČS schvaľuje plán schvaľuje rozpočet SZRT a ŠKRT na rok 2023.

Uznesenie č. 8/2023: ČS schvaľuje správu mandátovej komisie.

Uznesenie č. 9/2023: Členská schôdza schvaľuje navrhnutých kandidátov za členov SZRT.

K bodu 11:

Záver

Po vyčerpaní programu prezident SZRT poďakoval všetkým prítomným za  aktívnu účasť na rokovaní a zaželal veľa zdravia a úspechov pri rozvoji rybolovnej techniky na Slovensku.

Zapísala: Zuzana Emberová v.r.                                      Predsedajúci: Juraj Mészáros, prezident, v.r.                                       

Overili: Marianna Jankovičova v.r.                                   Viera Michaliková v.r. 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE