• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru SZRT 18.3.2023 v Považskej Bystrici 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Hodnotenie činnosti SZRT za rok 2022
  4. Správa Útvaru nezávislého kontrolóra, účtovná závierka za r. 2022
  5. Plán činnosti a návrh rozpočtu na r. 2023, termínovník podujatí RT na r. 2023, správa o vyúčtovaní dotácie za r. 2022.
  6. Aktualizácia členských a štartovných poplatkov, smernice o cestovných náhradách.
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver

Ad 1/ Vykonal prezident p. Mészáros.

Ad 2/ Kontrolu uznesenia vykonal p. Jankovič , ktorý konštatoval priebežné plnenie prijatých uznesení.

Ad 3/ Správu o činnosti SZRT za hodnotené obdobie predniesol p. Mészáros

Poďakoval členom VV SZRT, trénerom, rozhodcom, stavebnej čate,  inštruktorom, rodičom a všetkým podporovateľom zväzu za vynaložené úsilie v roku 2022.

Seniorská reprezentácia SR dosiahla na 47. MS v Tallinne  výborné výsledky. Svetové kvality potvrdili Karol Mikula zlatou medailou v D4, striebrom v D1, Janka Jankovičová zlatom v D4, bronzom v D3 a  Jan Mészáros ziskom striebornej medaile  v muche diaľke jednoruč a bronzovej v sedemboji. Jana Jankovičová a Edita Ledvoňová  príjemne prekvapili v družstvách ziskom bronzovej medaile. Rovnaký lesk mala bronzová  v družstvách mužov -  Mészáros, Valášek, Mikula a Náhlik.   Finále Erika Benka v D1, Tomáša Valáška v D5,  finálové umiestnenia Jany Jankovičovej v D2,  D5 a Jana Mészárosa v D3, D6 a D7 sú spoľahlivým barometrom ich svetovej výkonnosti.

Finále Svetového pohár 2022 sa uskutočnilo v Saalfelde. Tomáš Valášek sa umiestnil vo SP 2022 na vynikajúcom 3. miesto, Martin Čapliar skončil siedmy a Jan Mészáros ôsmy. V ženách obsadila Jana Jankovičová 5. miesto a Vanessa Staršicová 7. miesto.

Juniorská reprezentácia prezentovala na MS v Budapesti fakt, že dlhoročná práca môže priniesť medailové úspechy. V kategórii J18 prekvapil Barnabás Rajcsó ziskom bronzovej medaile v D2. Družstvo v zložení Šesták, Bircsák, Bogdány, Rajcsó v D1-5 prvýkrát v juniorskej histórii vybojovalo bronzovú medailu. V novej kategórii J23 príjemne prekvapil Dávid Medvecký bronzom v D1, Ján Gaál zlatom v D3 a Vanessa Staršicová dvomi zlatými v D4, D5 a štyrmi bronzovými medailami v D1, D2, D3 a D1-5. Bohatú medailovú zbierku ešte doplnilo družstvo juniorov J23 (Gaál, Medvecký, Gaál) a junioriek J23 (Staršicová, Lepková) ziskom striebornej medaile. 

Na SLOVAK OPEN 2022 a 4. kole Svetového pohára v Nových Zámkoch v silnej medzinárodnej konkurencii skončil druhý Tomáš Valášek v päťboji mužov. V päťboji žiakov vyhral Zétény Bogdány pred Adamom Smazalom a Petrom Kisiovom z CZE.  V trojboji žiakov do 15 r. vyhral  Patrik Konkoľ, druhý skončil Samuel Caras a tretí Patrik Caras. V trojboji  žiačok  vyhrala Nina Gurská pred Zuzanou Gurskou a Sárou Mészárosovou.                                        

33. Majstrovstvá Slovenska v Prešove vyhral v päťboji Tomáš Valášek zo ZŠKRT, v sedemboji a deväťboji Karol Michalik z PŠKRT, v ženách v päťboji zvíťazila Jana Jankovičová z BŠKRT, v junioroch Adrián Bircsák z NŠKRT, v trojboji žiakov Patrik Konkoľ z PŠKRT.

Medzinárodné otvorené majstrovstvá MRS vo Velkých Pavloviciach v silnej konkurencii vyhral Karol Mikula z BŠKRT a v kategórii junioriek vyhrala Sára Štuková z BŠKRT.

Slovenský pohár trojčlenných družstiev vyhralo MsO SRZ Nové Zámky (Michalik, Mészáros, Konkoľ) pred družstvom BŠKRT „A“ (Mikula, Náhlik, Benko) a BŠKRT „B“ (Jankovič, Gaál, Révay).

Na základe konkrétnych požiadaviek športových klubov, juniorských a seniorských reprezentantov sa uskutočnil  od renomovaných dodávateľov výber, testovanie a nákup súťažného náčinia (prúty a navijáky). Okrem súťažného náčinia sa uskutočnil aj nákup  terčov na D1.

Slovenský zväz rybolovnej techniky poskytol pomoc pri materiálno technickom zabezpečení MS Tallinn 2022.  Prezident Eesti Castingu p. A. Lahi poďakoval SZRT za poskytnutú pomoc. SZRT poskytol MOHOSZu materiálnu a personálnu pomoc aj pri organizovaní a priebehu MSJ v Budapešti za čo sa nám poďakoval prezident ICSF p. K. Klamet.     

Ad 4/  Správu Útvaru nezávislého kontrolóra z poverenia Zuzany Náhlikovej predniesol prezident SZRT. Prezentoval výsledky kontroly účtovných dokladov,  čerpania PUŠ a účtovníctva za r. 2022. Kontrolná komisia konštatovala, že vyúčtovanie dotácie prebieha v súlade s účtovnými pravidlami  a s plánom čerpania finančných prostriedkov na plánované podujatia. Predložil tiež účtovnú závierku za r. 2022.

Ad 5/ V rámci prípravy plánu národných a medzinárodných podujatí,   prezident aktualizoval už zverejnený  plán športových   podujatí SZRT, predložil návrh nominačných podujatí a kritérií  na výber seniorskej a juniorskej reprezentácie SR v roku 2022 vrátane kritérií na výber talentovaných športovcov do 23 rokov.  Informoval o výške príspevku uznanému športu na rok 2023, návrhu  percentuálneho členenia  príspevku uznanému športu, návrhu vecného a finančného plánu domácich a zahraničných športových podujatí v rámci rozpočtu na rok 2023. Ako prioritné podujatia navrhol  MS seniorov v Lubline, MSJ  v Českých Budějoviciach vrátane  pravdepodobne novej kategórie žiakov do 15 rokov. Ďalej konštatoval, že naďalej treba neustálu pozornosť  venovať podujatiam talentovanej mládeže do 23 rokov.  Informoval o vyúčtovaní  príspevku uznanému športu poskytnutého SZRT v roku 2022.

Ad 6/ Aktualizovali sa podmienky poskytovania zvýhodnených  členských a štartovných poplatkov na národných a medzinárodných podujatiach pre oprávnených členov SZRT. Aktualizovali sa Smernice o použití súkromného auta na služobné účely a to podľa počtu oprávnených osôb.   

Ad 7/ V diskusii vystúpili členovia VV a vyjadrili sa k  čerpaniu dotačných prostriedkov, k návrhu nominačných kritérií a pretekov na výber reprezentácie pre rok 2023.

Diskusia:

p. Mészáros Jan: „ odporúčam zapracovať do smernice o použití súkromného vozidla na služobné účely-minimálny počet osôb v motorovom vozidle min. 3 osoby. „

prezident: „smernica bude upravená a táto požiadavka bude do nej zapracovaná“ vrátane aktualizácie poplatkov pre členov SZRT súvisiacich so športovým podujatiami.

p. Jankovič Miroslav: „Je nutné pracovať na získavaní detí a mládeže, nakoľko odrastajú ročníky a máme stále menej nasledovníkov, ktorých by sme mohli doplniť do reprezentačných výberov.“

p. Mészáros Jan: „V prípade záujmu vedúcich rybárskych krúžkov pri základných organizáciach SRZ poskytnúť inštruktážnu pomoc (z klubu SZRT spádovo najbližšieho k ZO SRZ) na nácvik vybranej disciplíny RT – záťaž Arenberg alebo záťaž skish. Na absolvovanie troch hodinových tréningov poskytne resp. zapožičia SZRT vedúcemu rybárskeho krúžku 3 prúty vybavené navijákom a záťažou“.

Ad 8/ Výkonný výbor SZRT na svojom zasadnutí dňa 18.3.2023 prijal nasledovné uznesenia:

1/22 Berie na vedomie správu prezidenta o činnosti SZRT za hodnotené obdobie.

2/22  Berie na vedomie správu Útvaru nezávislého kontrolóra a schvaľuje účtovnú závierku za r. 2022.

3/22 Schvaľuje termínovník podujatí RT, nominačné kritéria a preteky na rok 2023, vecný plán a finančný rozpočet podujatí na rok 2023.   

4/22 Schvaľuje vyúčtovanie dotácie poskytnutej MŠVVaŠ SR v roku 2022.

5/22 Schvaľuje návrh aktualizácie členských a štartovných poplatkov ako aj Smernice o cestovných náhradách.

6/22 Ukladá p. Jankovičovej vypracovať návrh personálneho obsadenia rozhodcov na športové podujatia v roku 2023.   

Ad 9/ Na záver prezident poďakoval členom VV za ich aktívnu účasť a vykonanú prácu v hodnotenom období.

 

Zapísal: Pavol  Konkoľ  v.r.

Overil: Tomáš Valášek v.r.

Predsedajúci: Juraj Mészáros, prezident, v.r.

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE