• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

 Zápisnica 

zo zasadnutia Členskej schôdze SZRT konanej dňa 03.21.2022 v Gabčíkove 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny bolo prítomných 15 delegátov

Termín konania a program Členskej schôdze SZRT zverejnený na webovom portáli v lehote stanovenej zákonom o športe, stanovami SZRT a bol aj s pracovnými podkladmi k rokovaniu ČS SZRT  poskytnutý členom.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu ČS
 3. Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová, návrhová, zapisovateľ, overovatelia)
 4. Správa prezidenta o činnosti SZRT od poslednej ČS a informácia o čerpaní rozpočtu
 5. Správa Útvaru nezávislého kontrolóra
 6. Príprava rozpočtu SZRT a predbežného harmonogramu podujatí na rok 2023
 7. Diskusia
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Prijatie nových členov
 10. Uznesenia ČS SZRT
 11. Záver

 

K bodu č. 1:

Otvorenie

Zasadnutie ČS otvoril a viedol prezident SZRT Juraj Mészáros a podľa prezenčnej listiny konštatoval, že ČS je uznášania schopná.

 

K bodu č. 2: Prezident predložil návrh programu ČS na schválenie.

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 1/2022: ČS schvaľuje program zasadnutia tak ako je uvedený v zápisnici.

 

K bodu č. 3:

Prezident predložil návrh na zloženie jednotlivých pracovných komisií SZRT s tým, aby pracovné predsedníctvo bolo súčasne návrhovou komisiou a aby sa navrhnutí členovia jednotlivých komisií po vyjadrení vôle prijatia bez doplňujúcich  prípadne pozmeňujúcich návrhov schvaľovali aklamačne:

Pracovné predsedníctvo resp. návrhová komisia :  Juraj Mészáros- predsedajúci, M. Jankovič, K. Michalik – členovia.

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 2/2022: ČS schvaľuje pracovné predsedníctvo v zloženíJuraj Mészáros- predsedajúci, M. Jankovič, K. Michalik – členovia.

Mandátová komisia: Ladislav Supák-predseda, Tomáš Valášek-člen, Roman Révay-člen

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 3/2022: ČS schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Ladislav Supák-predseda, Tomáš Valášek-člen, Roman Révay-člen

 

Za zapisovateľa bol navrhnutá Zuzana Emberová, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Marianna Jankovičová a Viera Michaliková

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č.4/2022: ČS schvaľuje za zapisovateľa Zuzanu Emberovú a za overovateľov zápisnice ĆS Mariannu Jankovičovú  a Viera Michaliková.                                                                                                                                       

 

K bodu č. 4:

Správa prezidenta SZRT

Prezident vo svojom vystúpení poďakoval delegátom, členom VV SZRT, prezidentom ŠKRT, reprezentačným a klubovým trénerom za vynikajúco odvedenú prácu. Poďakovanie patrí rozhodcom, stavebnej čate,  inštruktorom, rodičom a všetkým podporovateľom zväzu za vynaložené úsilie.

Seniorská reprezentácia SR dosiahla na 47. MS v Tallinne  výborné výsledky. Svetové kvality potvrdili Karol Mikula zlatou medailou v D4, striebrom v D1, Janka Jankovičová zlatom v D4, bronzom v D3 a  Jan Mészáros ziskom striebornej medaile  v muche diaľke jednoruč a bronzovej v sedemboji. Jana Jankovičová a Edita Ledvoňová  príjemne prekvapili v družstvách ziskom bronzovej medaile. Rovnaký lesk mala bronzová  v družstvách mužov -  Mészáros, Valášek, Mikula a Náhlik.   Finále Erika Benka v D1, Tomáša Valáška v D5,  finálové umiestnenia Jany Jankovičovej v D2,  D5 a Jana Mészárosa v D3, D6 a D7 sú spoľahlivým barometrom ich svetovej výkonnosti.

Finále Svetového pohár 2022 sa uskutočnilo v Saalfelde. Tomáš Valášek vybojoval vo SP 2022 vynikajúce 3. miesto, Martin Čapliar skončil siedmy a Jan Mészáros ôsmy. V ženách obsadila Jana Jankovičová 5. miesto a Vanessa Staršicová 7. miesto.

Juniorská reprezentácia prezentovala na MS v Budapesti fakt, že dlhoročná práca môže priniesť medailové úspechy. V kategórii J18 prekvapil Barnabás Rajcsó ziskom bronzovej medaile v D2 a družstvo v zložení Šesták, Bircsák, Bogdány, Rajcsó v D1-5. V novej kategórii J23 prekvapil Dávid Medvecký bronzom D1, Ján Gaál zlatom v D3Vanessa Staršicová dvomi zlatými v D4, D5, štyrmi bronzovými medailami v D1, D2, D3 a D1-5. Bohatú medailovú zbierku sme doplnili v súťaži družstiev  striebrom v J23 (Gaál, Medvecký, Gaál) a J23 (Staršicová, Lepková).

Na SLOVAK OPEN 2022 a 4. kole Svetového pohára v Nových Zámkoch v silnej medzinárodnej konkurencii skončil druhý Tomáš Valášek v päťboji mužov. V päťboji žiakov vyhral Zétény Bogdány pred Adamom Smazalom a Petrom Kisiovom z CZE.  V trojboji žiakov do 15 r. vyhral  Patrik Konkoľ, druhý skončil Samuel Caras a tretí Patrik Caras. V trojboji  žiačok  vyhrala Nina Gurská pred Zuzanou Gurskou a Sárou Mészárosovou.                                        

33. Majstrovstvá Slovenska v Prešove vyhral v päťboji Tomáš Valášek zo ZŠKRT, v sedemboji a deväťboji Karol Michalik z PŠKRT, v ženách v päťboji zvíťazila Jana Jankovičová z BŠKRT, v junioroch Adrián Bircsák z NŠKRT, v trojboji žiakov Patrik Konkoľ z PŠKRT.

Medzinárodné otvorené majstrovstvá MRS vo Velkých Pavloviciach v silnej konkurencii vyhral Karol Mikula z BŠKRT a v kategórii junioriek vyhrala Sára Štuková z BŠKRT.

Slovenský pohár trojčlenných družstiev vyhralo MsO SRZ Nové Zámky (Michalik, Mészáros, Konkoľ) pred družstvom BŠKRT „A“ (Mikula, Náhlik, Benko) a BŠKRT „B“ (Jankovič, Gaál, Révay).

Na základe konkrétnych požiadaviek športových klubov, juniorských a seniorských reprezentantov sa uskutočnil  od renomovaných dodávateľov výber, testovanie a nákup súťažného náčinia (prúty a navijáky). Okrem súťažného náčinia sa uskutočnil nákup  terčov na D1.

Slovenský zväz rybolovnej techniky poskytol pomoc pri materiálno technickom zabezpečení MS Tallinn 2022.  Prezident Eesti Castingu p. A. Lahi poďakoval SZRT za poskytnutú pomoc. SZRT poskytol MOHOSZu materiálnu a personálnu pomoc aj pri organizovaní a priebehu MSJ v Budapešti za čo sa nám poďakoval prezident ICSF p. K. Klamet.      

 

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 5 /2022

ČS berie na vedomie správu prezidenta za hodnotené obdobie.

                                                                                                                                                                 

K bodu č. 5:

Správa útvaru nezávislého kontrolóra

Správu Útvaru nezávislého kontrolóra poskytla p. Náhliková, v ktorej analyzovala stav čerpania dotácie poskytnutej v  r. 2022, spôsob vedenia účtovných dokladov SZRT, stav v peňažnom denníku, stav pokladne, účtovnú závierku za r. 2021 a ostatné účtovné záznamy. Kontrolou uvedených dokladov neboli zistené závažné porušenia účtovnej disciplíny, smerníc ani stanov SZRT.  Vo svojej správe sa ÚNK zamerala aj na kontrolu hospodárnosti  čerpania dotačných prostriedkov, dodržiavanie právnych predpisov vrátane predpisov a rozhodnutí národného športového zväzu. Nezávislý kontrolór SZRT  p. Ing. Jozef Cisárik  informoval o poznatkoch zo školení organizovaných hlavnou kontrolórkou MŠVVaŠ SR. Na záver odporučil ČS  schváliť účtovnú závierku za rok 2021.

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto                                                                          

Uznesenie č. 6/2022

ČS berie na vedomie Správu útvaru nezávislého kontrolóra  a schvaľuje účtovnú závierku SZRT za rok 2021.

 

K bodu č. 6:

Príprava rámcového rozpočtu SZRT a predbežného harmonogramu podujatí na rok 2023 

Navrhnutý rozpočet vychádza z minuloročných údajov o čerpaní finančných prostriedkov v roku 2022 a prioritných podujatiach športovej seniorskej a juniorskej reprezentácie ako aj rozvoja talentovanej mládeže v jednotlivých kluboch. Vzhľadom na očakávané rozpočtové reštrikcie v dotácii PUŠ na rok 2023 a zvýšených nákladoch na organizovanie športových podujatí a prenájmoch bude musieť VV SZRT prijať úsporné opatrenia. Rámcový harmonogram termínov národných športových podujatí sa bude aktualizovať podľa medzinárodného termínovníka ICSF a ich rozpočet upravovať podľa prijatých úsporných opatrení a aktuálnej inflácie.

Uznesenie č. 7/2022

ČS schvaľuje rámcový rozpočet SZRT a termínovník podujatí na rok 2023.       

 

K bodu č. 7:

Diskusia

7/1

Miroslav Jankovič konštatoval, že  vybavenie talentovaných športovcov a reprezentantov  športovým náčiním a kvalitné sústredenia pred vrcholným podujatím pozitívne ovplyvnili športovú výkonnosť  a medailovú úspešnosť  na vrcholných podujatiach.

7/2

Roman Révay informoval  o potrebe aktualizácie softvérovej výbavy našej počítačovej techniky.

7/3

Jan Mészáros opätovne pripomenul realizáciu návrhu  vytvorenia reprezentačného béčka z  členov A tímu, ktorí sa v nominačných pretekoch umiestnili na 5. a 6. mieste a dvoch najlepších talentovaných pretekárov z kategórie kadetov do 23 rokov. Najmä podpora kadetov nabrala na význame po schválení kategórie J23 na MSJ od roku 2022.

 

K bodu č. 8:

Správa mandátovej komisie                                                                                     

Predseda mandátovej komisie Ladislav Supák  konštatoval, že  Členská schôdza bola v súlade so Stanovami SZRT a  pozvaný počet delegátov v zmysle schváleného kľúča  zastupujúci všetkých 5 klubov. Prítomných delegátov na ČS bolo 15 a tak mandátová komisia konštatovala, že ČS je uznášaniaschopná, pričom nadpolovičná väčšina prítomných predstavuje 8 a kvalifikovaná väčšina (3/4)  11 delegátov. Predsedajúci poďakoval za správu predsedovi mandátovej komisie.                                                                            

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 8/2022

ČS schvaľuje správu mandátovej komisie.

   

K bodu č. 9:

Prijímanie nových členov

Predsedajúci predložil menný zoznam 8 nových členov SZRT  prerokovaný Výkonným výborom SZRT.

K predloženým kandidátom na členstvo SZRT neboli vznesené žiadne pripomienky.

Hlasovanie:

Za: 15 hlasov                                              Proti: nikto                                  Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 9/2022

Členská schôdza schvaľuje predložených kandidátov za členov SZRT.

Hlasovanie:

Za: 15 hlasov                                              Proti: nikto                                  Zdržal sa: nikto

 

K bodu č. 10

Schválené uznesenia ČS SZRT

Predseda návrhovej komisie oboznámil delegátov  ČS SZRT so schválenými uzneseniami v poradí v akom boli navrhnuté.

Uznesenie č. 1/2022: ČS schvaľuje program zasadnutia tak ako je uvedený v tejto zápisnici.

Uznesenie č. 2/2022: ČS schvaľuje pracovné predsedníctvo v zloženíJuraj Mészáros- predsedajúci, M. Jankovič, K. Michalik – členovia.

Uznesenie č. 3/2022: ČS schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Ladislav Supák-predseda, Tomáš Valášek-člen, Roman Révay-člen

Uznesenie č.4/2022: ČS schvaľuje za zapisovateľa Zuzanu Emberovú a za overovateľov zápisnice ĆS    Mariannu Jankovičovú  a Vieru Michalikovú.

Uznesenie č. 5/2022:  ČS berie na vedomie správu prezidenta za hodnotené obdobie.

Uznesenie č. 6/2022: ČS berie na vedomie Správu útvaru nezávislého kontrolóra  a schvaľuje účtovnú závierku SZRT za rok 2021.

Uznesenie č. 7/2022:  ČS schvaľuje plán činnosti a rámcový rozpočet SZRT a ŠKRT na rok 2023.

Uznesenie č. 8/2022: ČS schvaľuje správu mandátovej komisie.

Uznesenie č. 9/2022: Členská schôdza schvaľuje navrhnutých kandidátov za členov SZRT.

 

K bodu č. 11:

Záver

Po vyčerpaní programu prezident SZRT poďakoval všetkým prítomným za  aktívnu účasť na rokovaní a zaželal veľa zdravia a úspechov pri rozvoji rybolovnej techniky na Slovensku.

 

Zapísala: Zuzana Emberová v.r.                                      Predsedajúci: Juraj Mészáros, prezident, v.r.                                       

Overili: Marianna Jankovičova v.r.                                   Viera Michaliková v.r.


 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE