• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru SZRT 12.2.2022 v Považskej Bystrici 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program

 1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Hodnotenie činnosti SZRT za rok 2021
  4. Správa Útvaru nezávislého kontrolóra, účtovná závierka za r. 2021
  5. Plán činnosti a návrh rozpočtu na r. 2022, termínovník podujatí RT na r. 2022, správa o vyúčtovaní dotácie za r. 2021.
  6. Aktualizácia členských a štartovných poplatkov, smernice o cestovných náhradách.
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver

Ad 1/ Vykonal prezident p. Mészáros.

Ad 2/ Kontrolu uznesenia vykonal p. Jankovič , ktorý konštatoval priebežné plnenie prijatých uznesení.

Ad 3/ Správu o činnosti SZRT za hodnotené obdobie predniesol p. Mészáros.  Seniorská reprezentácia SR dosiahla na 46. MS vo Farkashegy pri Budapešti  veľmi dobré výsledky. Jan Mészáros získal zlatú medailu  v muche diaľke jednoruč, striebornú v sedemboji a v záťaži diaľka jednoruč a bronzovú medailu muche diaľke obojruč. Karol Mikula vybojoval striebro v muche skish. Jana Jankovičová a Vanessa Staršicová  príjemne prekvapili bronzovou medailou v družstvách. Štvrté miesto Jana Mészárosa v deväťboji,  finále v D7,  finále Erika Benka v D3 a D5, finálové umiestnenie Tomáša Valáška v D2, 8. miesto v päťboji, finále Martina Čapliara v D2, finálové umiestnenia Jany Jankovičovej v D1, D5, D8, a Vanessy Staršicovej v D3. To všetko sú cenné devízy pre výpočet príspevku uznanému športu.

Svetový pohár 2021 sa uskutočnil a len škoda, že kým v seniorskej kategórii bolo 5 kôl v juniorke len 4 kolá čo bolo nedostatočné pre výpočet príspevku top tímu na r. 2022. Naše celkové umiestnenia vo svetovej 15-ke sú vynikajúce.  Jan Mészáros 2. miesto, Tomáš Valášek 4. miesto,  Rastislav Náhlik 7.miesto a  Erik Benko 15. miesto. V ženách Michaela Némethová vybojovala 4. miesto, Jana Jankovičová 7. miesto a Michaela Brodnianska 10. miesto. Vynikajúci úspech  v juniorke zaznamenala  Vanessa Staršicová , keď vybojovala 2. miesto. 

Juniorská reprezentácia SR výsledkovo sklamala na MS v Poľsku a to aj napriek tomu, že v príprave podávali kvalitné výsledky, nedokázali ich zopakovať na pretekoch. Najmä od našej najskúsenejšej juniorky sa reálne očakával medailový atak, k nemu sa však ani len nepriblížila.

Na SLOVAK OPEN 2021 v Nových Zámkoch v silnej medzinárodnej konkurencii zvíťazil v päťboji mužov Jan Mészáros z BŠKRT. V ženách skončila tretia Jana Jankovičová z BŠKRT. V juniorkách bronz vybojovala Vanessa Staršicová z BŠKRT. V trojboji žiakov nad 15 r. vyhral  Roland Orgován z                                                                               

NŠKRT,  v trojboji žiačok Nina Gurská z BŠKRT a trojboji žiakov Patrik Konkoľ z PŠKRT.  Obidve kolá Svetového pohára mužov súverénne vyhral Jan Mészáros z BŠKRT. Jana Jankovičová z BŠKRT bola v ženách v prvom kole tretia a v druhom druhá, rovnako skončila aj Vanessa Staršicová v kategórii junioriek.

32. Majstrovstvá Slovenska v Nových Zámkoch vyhral v päťboji a v sedemboji Jan Mészáros z BŠKRT, v ženách v päťboji zvíťazila Jana Jankovičová z BŠKRT, v juniorkách Vanessa Staršicová z BŠKRT, v junioroch Viktor Šesták z NŠKRT, v žiakoch Zétény Bogdány z NŠKRT, v trojboji žiakov vyhral Samuel Caras z BŠKRT a v žiačkách Nina Gurská z BŠKRT.

Na medzinárodných otvorených majstrovstvách MRS v silnej konkurencii skončil v päťboji druhý Tomáš Valášek zo ZŠKRT a piaty Martin Čapliar zo ZŠKRT.

Slovenský pohár trojčlenných družstiev vyhralo MsO SRZ Nové Zámky (Michalik, Mészáros, Konkoľ) pred družstvom ˇBŠKRT „A“ (Mikula, Náhlik, Benko) a MsO SRZ Považská Bystrica (Valášek, Čapliar, Miclea). 

Neznamená to však, že nie je čo zlepšovať. Sklamaním istotne bolo 4. miesto v súťaži družstiev mužov na majstrovstvách sveta v RT v Budapešti, keď pred poslednou našou najsilnejšou disciplínou sme boli na 2. mieste.  Prezident tiež informoval o vyúčtovaní  príspevku uznanému športu a top tímu v roku 2021.

Ad 4/  Správu Útvaru nezávislého kontrolóra z poverenia Zuzany Náhlikovej predniesol prezident SZRT. Prezentoval výsledky kontroly účtovných dokladov, kontroly čerpanie príspevkov MŠVVaŠ SR a účtovníctva za r. 2021. Kontrolná komisia konštatovala, že vyúčtovanie dotácie je v súlade s účtovnými pravidlami zákona o účtovníctve a s plánom čerpania prostriedkov na plánované podujatia. Predložil tiež účtovnú závierku za r. 2021.

Ad 5/ V rámci prípravy plánu národných a medzinárodných podujatí,   prezident aktualizoval už zverejnený  plán športových   podujatí SZRT, predložil návrh nominačných podujatí a kritérií  na výber seniorskej a juniorskej reprezentácie SR v roku 2022 vrátane kritérií na výber talentovaných športovcov do 23 rokov.  Informoval o výške príspevku uznanému športu na rok 2022, zmene kritérií MŠVVaŠ SR na zaradenie športovcov do TOP tímu, návrhu  percentuálneho členenia  príspevku uznanému športu, návrhu vecného a finančného plánu domácich a zahraničných športových podujatí v rámci rozpočtu na rok 2022. Ako prioritné podujatia navrhol  MS seniorov v Tallinne, MSJ  v Budapešti vrátane  pravdepodobne novej kategórie kadetov vo veku 19 až 23 rokov, Svetový turnaj v Nemecku. Ďalej konštatoval, že naďalej treba významnú pozornosť  venovať podujatiam talentovanej mládeže do 23 rokov.  Informoval o vyúčtovaní  príspevku uznanému športu a príspevku Top tímu v roku 2021.

Ad 6/ Aktualizovali sa podmienky poskytovania zvýhodnených  členských a štartovných poplatkov na národných a medzinárodných podujatiach pre oprávnených členov SZRT. Aktualizovali sa Smernice o použití súkromného auta na služobné účely a to podľa počtu oprávnených osôb.   

Ad 7/ V diskusii vystúpili členovia VV a vyjadrili sa k  čerpaniu dotačných prostriedkov, k návrhu nominačných kritérií a pretekov na výber reprezentácie pre rok 2022.

Diskusia:

p. Náhlik: „ako to vyzerá s materiálnym zabezpečením jednotlivých klubov? „

prezident: „jednotlivé kluby sú v súčasnej dobe dostatočne materiálne vybavené, prípadne požiadavky klubov na materiálne dovybavenie sú priebežne plnené.“

p. Mészáros Jan: „ odporúčam zapracovať do smernice o použití súkromného vozidla na služobné účely-minimálny počet osôb v motorovom vozidle min. 3 osoby. „

prezident: „smernica bude upravená a táto požiadavka bude do nej zapracovaná“ vrátane aktualizácie poplatkov pre členov SZRT súvisiacich so športovým podujatiami.

Ad 8/ Výkonný výbor SZRT na svojom zasadnutí dňa 12.2.2022 prijal nasledovné uznesenia:

1/22 Berie na vedomie správu prezidenta o činnosti SZRT za hodnotené obdobie.

2/22  Berie na vedomie správu Útvaru nezávislého kontrolóra a účtovnú závierku za r. 2021.

3/22 Schvaľuje termínovník podujatí RT, nominačné kritéria a preteky na rok 2022 a vecný plán a finančný rozpočet podujatí na rok 2022.   

4/22 Schvaľuje vyúčtovanie dotácie poskytnutej MŠVVaŠ SR v roku 2021.

5/22 Schvaľuje návrh aktualizácie členských a štartovných poplatkov ako aj Smernice o cestovných náhradách.

6/22 Ukladá p. Jankovičovej vypracovať návrh personálneho obsadenia rozhodcov na významné športové podujatia.   

Ad 9/ Na záver prezident poďakoval členom VV za ich aktívnu účasť a vykonanú prácu v hodnotenom období.

 

Zapísal: Pavol  Konkoľ  v.r.

Overili: Marianna Jankovičová v.r., Zuzana Emberová v.r.

Predsedajúci: Juraj Mészáros, prezident, v.r.

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE