• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

 Zápisnica 

zo zasadnutia Členskej schôdze SZRT konanej dňa 27.11.2021 v Gabčíkove 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny bolo prítomných 15 delegátov

Termín konania a program Členskej schôdze SZRT zverejnený na webovom portáli v lehote stanovenej zákonom o športe, stanovami SZRT a bol aj s pracovnými podkladmi k rokovaniu ČS SZRT  poskytnutý členom.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu ČS
 3. Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová, návrhová, zapisovateľ, overovatelia)
 4. Správa prezidenta o činnosti SZRT od poslednej ČS a informácia o čerpaní rozpočtu
 5. Správa Útvaru nezávislého kontrolóra
 6. Príprava rozpočtu SZRT a predbežného harmonogramu podujatí na rok 2022 
 7. Diskusia
 8. Správa mandátovej komisie 
 9. Prijatie nových členov
 10. Uznesenia ČS SZRT
 11. Záver

K bodu 1.                                                                                                                                                          Otvorenie

Zasadnutie ČS otvoril a viedol prezident SZRT Juraj Mészáros a podľa prezenčnej listiny konštatoval, že ČS je uznášania schopná.

K bodu 2: Prezident predložil návrh programu ČS na schválenie.

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 1/2021: ČS schvaľuje program zasadnutia tak ako je uvedený v tejto zápisnici.

K bodu 3:                                                                                                                                                          Prezident predložil návrh na zloženie jednotlivých pracovných komisií SZRT s tým, aby pracovné predsedníctvo bolo súčasne návrhovou komisiou a aby sa navrhnutí členovia jednotlivých komisií po vyjadrení vôle prijatia bez doplňujúcich  resp. pozmeňujúcich návrhov  schvaľovali aklamačne:

Pracovné predsedníctvo resp. návrhová komisia :  Juraj Mészáros- predsedajúci, M. Jankovič, K. Michalik – členovia.

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 2/2021: ČS schvaľuje pracovné predsedníctvo v zloženíJuraj Mészáros- predsedajúci, M. Jankovič, K. Michalik – členovia.

                                                                                                                                                                                Mandátová komisia: Tomáš Valášek-predseda, Ladislav Supák-člen, Roman Révay-člen

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 3/2021: ČS schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Tomáš Valášek-predseda, Ladislav Supák-člen, Roman Révay-člen

 

Za zapisovateľa bol navrhnutý Rastislav Náhlik, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Marianna Jankovičová a Zuzana Emberová

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č.4/2021: ČS schvaľuje za zapisovateľa Rastislava Náhlika a za overovateľov zápisnice ĆS Mariannu Jankovičovú  a Zuzanu Emberovú.                                                                                                                                       

K bodu 4

Správa prezidenta SZRT

      Na úvod správy prezident poďakoval všetkým delegátom, členom VV SZRT, prezidentom ŠKRT, reprezentačným a klubovým trénerom za odvedenú prácu. Poďakovanie patrí aj  inštruktorom, rodičom a podporovateľom zväzu za vynaložené úsilie a podporu.

      Seniorská reprezentácia SR dosiahla na 46. MS vo Farkashegy pri Budapešti  veľmi dobré výsledky. Jan Mészáros získal zlatú medailu  v muche diaľke jednoruč, striebornú v sedemboji a v záťaži diaľka jednoruč a bronzovú medailu muche diaľke obojruč. Karol Mikula vybojoval striebro v muche skish. Jana Jankovičová a Vanessa Staršicová  príjemne prekvapili bronzovou medailou v družstvách. Štvrté miesto Jana Mészárosa v deväťboji,  finále v D2 a D7,  finále Erika Benka v D3 a D5, finálové umiestnenie Tomáša Valáška v D2, 8. miesto v päťboji, finále Martina Čapliara v D2, finálové umiestnenia Jany Jankovičovej v D1, D5, D8, a Vanessy Staršicovej v D3. To všetko sú cenné devízy pri výpočte príspevku uznanému športu a medaile základom pre zaradenie do zoznamu TOP športovcov.

       Svetový pohár 2021 sa uskutočnil a len škoda, že kým v seniorskej kategórii bolo 5 kôl v juniorke len 4 kolá čo je nedostatočné pre tabuľkové hodnotenie požadované MŠVVaŠ SR. Naše celkové umiestnenia vo svetovej 15-ke sú vynikajúce.  Jan Mészáros 2. miesto, Tomáš Valášek 4. miesto,  Rastislav Náhlik 7.miesto a  Erik Benko 15. miesto. V ženách Michaela Némethová vybojovala 4. miesto, Jana Jankovičová 7. miesto a Michaela Brodnianska 10. miesto. Vynikajúci úspech  v juniorke zaznamenala  Vanessa Staršicová , keď vybojovala 2. miesto.

      Juniorská reprezentácia SR výsledkovo sklamala na MS v Poľsku a to aj napriek tomu, že v príprave podávali kvalitné výsledky, nedokázali ich zopakovať na pretekoch. Najmä od našej najskúsenejšej juniorky sa reálne očakával medailový atak, k nemu sa však ani len nepriblížila.

                                                                              2  

      Na SLOVAK OPEN 2021 v Nových Zámkoch v silnej medzinárodnej konkurencii zvíťazil v päťboji mužov Jan Mészáros z BŠKRT. V ženách skončila tretia Jana Jankovičová z BŠKRT. V juniorkách bronz vybojovala Vanessa Staršicová z BŠKRT. V trojboji žiakov nad 15 r. vyhral  Roland Orgován z                                                                              

NŠKRT,  v trojboji žiačok Nina Gurská z BŠKRT a trojboji žiakov Patrik Konkoľ z PŠKRT.  Obidve kolá Svetového pohára mužov súverénne vyhral Jan Mészáros z BŠKRT. Jana Jankovičová z BŠKRT bola v ženách v prvom kole tretia a v druhom druhá, rovnako skončila aj Vanessa Staršicová v kategórii junioriek.

 1.    Majstrovstvá Slovenska v Nových Zámkoch vyhral v päťboji a v sedemboji Jan Mészáros z BŠKRT, v ženách v päťboji zvíťazila Jana Jankovičová z BŠKRT, v juniorkách Vanessa Staršicová z BŠKRT, v junioroch Viktor Šesták z NŠKRT, v žiakoch Zétény Bogdány z NŠKRT, v trojboji žiakov vyhral Samuel Caras z BŠKRT a v žiačkách Nina Gurská z BŠKRT.

      Na medzinárodných otvorených majstrovstvách MRS v silnej konkurencii skončil v päťboji druhý Tomáš Valášek zo ZŠKRT a piaty Martin Čapliar zo ZŠKRT.

      Slovenský pohár trojčlenných družstiev vyhralo MsO SRZ Nové Zámky (Michalik, Mészáros, Konkoľ) pred družstvom ˇBŠKRT „A“ (Mikula, Náhlik, Benko) a MsO SRZ Považská Bystrica (Valášek, Čapliar, Miclea).

      Na základe konkrétnych požiadaviek športových klubov, juniorskej a seniorskej športovej reprezentácie sa uskutočnil  od renomovaných dodávateľov výber, testovanie a nákup súťažného náčinia (prúty a navijáky). Okrem náčinia sa uskutočnil nákup  terčov na D4.

      Slovenský zväz rybolovnej techniky na základe požiadavky MOHOSZu zabezpečil 46. Majstrovstvá sveta v rybolovnej technike potrebným materiálnym vybavením a personálnym obsadením. Prezident Svetovej športovej federácie castingu vyjadril uznanie SZRT za pomoc pri príprave a priebehu MS 2021 v Budapešti.       

       

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 5 /2021

ČS berie na vedomie správu prezidenta za hodnotené obdobie.                                                                                                                                                                 

K bodu č. 5

Správa útvaru nezávislého kontrolóra

Správu Útvaru nezávislého kontrolóra zo dňa 31.10.2021 predložila Zuzana Náhliková ktorá prezentovala stav čerpania dotácie poskytnutej v  r. 2021, spôsob vedenia účtovných dokladov SZRT v systéme podvojného účtovníctva, peňažný denník a pokladničnú knihu. Kontrolou predložených dokladov neboli zistené závažné porušenia účtovnej disciplíny, smerníc a stanov SZRT.  Vo svojej správe sa ÚNK zameral aj na priebežnú kontrolu hospodárnosti, účelnosti a čerpania verejných prostriedkov, dodržiavanie právnych predpisov vrátane predpisov a rozhodnutí národného športového zväzu. Nezávislý kontrolór SZRT  p. Ing. Jozef Cisárik v rámci predmetnej správy poskytol informácie o najdôležitejších zmenách v zákone o športe a osobitných ustanoveniach v čase pandemickej stavu a poznatkoch zo školení s hlavnou kontrolórkou MŠVVaŠ SR.

                                                                                       3                                                                                   

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

                                                                           

Uznesenie č. 6/2021

ČS berie na vedomie Správu útvaru nezávislého kontrolóra

 

K bodu č. 6

Príprava rozpočtu SZRT a predbežného harmonogramu podujatí na rok 2022 

Navrhnutý rozpočet vychádza z  údajov aktuálneho čerpania finančných prostriedkov v roku 2021 so zreteľom na prioritné podujatia seniorskej a juniorskej reprezentácie a rozvoj talentovanej mládeže v jednotlivých kluboch. Vzhľadom na pretrvávajúci stav pandémie a vývoja kritérií na poskytnutie  dotácií rezortom školstva bude nevyhnutné aby VV SZRT včas reagoval a korigoval plán čerpania.     

K bodu č. 7

Diskusia

7/1

Miroslav Jankovič konštatoval, že  vybavenie talentovaných športovcov a reprezentantov bolo realizované športovým náčiním diaľkovými prútmi , rýchlo navijákmi v požadovanej druhovej skladbe a počte. Čo môže pozitívne ovplyvniť  našu medailovú bilanciu  na vrcholných podujatiach.

7/2

Roman Révay informoval  o zakúpení počítačovej a digitálnej techniky na spracovanie výsledkov  a propagáciu rybolovnej techniky.

7/3

Jan Mészáros upriamil pozornosť na realizáciu návrhu  vytvoriť od roku 2022 reprezentačné béčko z  členov A tímu, ktorí sa v nominačných pretekoch umiestnili na 5. a 6. mieste a dvoch najlepších talentovaných pretekárov z kategórie kadetov do 23 rokov. Skonštatoval, že vďaka nemalému úsiliu  Výkonného výboru SZRT sa uskutočnilo vrcholné podujatie sezóny MS Farkashegy a náležitý počet kôl Svetového pohára.

K bodu č. 8

Správa mandátovej komisie                                                                                     

Predseda mandátovej komisie Tomáš Valášek predniesol správu, v ktorej komisia konštatovala, že na Členskú schôdzu bolo v súlade so Stanovami SZRT pozvaných 19 delegátov v zmysle schváleného kľúča pre výpočet hlasov delegátov zastupujúcich 5 klubov. Prítomných delegátov na ČS bolo 15 a tak mandátová komisia konštatovala, že ČS je uznášaniaschopná, pričom nadpolovičná väčšina prítomných predstavuje 8 a kvalifikovaná väčšina (3/4)  11 delegátov. Predsedajúci poďakoval za správu predsedovi mandátovej komisie.

                                                                                4

                                                                                   

                                                                                 

Hlasovanie:

Prítomní: 15 delegátov          Za: 15 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 8/2021

ČS schvaľuje správu mandátovej komisie.

   

K bodu č. 9

Prijímanie nových členov

Predsedajúci predložil menný zoznam 17 nových členov SZRT  prerokovaný Výkonným výborom SZRT.

K predloženým kandidátom na členstvo SZRT neboli vznesené otázky ani pripomienky.

Hlasovanie:

Za: 15 hlasov                                              Proti: nikto                                  Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 9/2021

Členská schôdza schvaľuje predložených kandidátov za členov SZRT.

Hlasovanie:

Za: 15 hlasov                                              Proti: nikto                                  Zdržal sa: nikto

K bodu č. 10

Schválené uznesenia ČS SZRT

Predseda návrhovej komisie oboznámil delegátov  ČS SZRT so schválenými uzneseniami v poradí v akom boli navrhnuté.

Uznesenie č. 1/2021: ČS schvaľuje program zasadnutia tak ako je uvedený v tejto zápisnici.

Uznesenie č. 2/2021: ČS schvaľuje pracovné predsedníctvo v zloženíJuraj Mészáros- predsedajúci, M. Jankovič, K. Michalik – členovia.

Uznesenie č. 3/2021: ČS schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Tomáš Valášek-predseda, Martina Carasová-člen, Martin Caras-člen

Uznesenie č.4/2021: ČS schvaľuje za zapisovateľa Rastislava Náhlika a za overovateľov zápisnice ĆS    Mariannu Jankovičovú  a Zuzanu Emberovú.

 

 

                                                                                5

 

                                                                                                                                                                                          

Uznesenie č. 5/2021:  ČS berie na vedomie správu prezidenta za hodnotené obdobie.

Uznesenie č. 6/2021:  ČS schvaľuje plán činnosti a rozpočet SZRT a ŠKRT na rok 2022.

Uznesenie č. 7/2020: ČS schvaľuje správu mandátovej komisie.

Uznesenie č. 8/2020: Členská schôdza schvaľuje navrhnutých kandidátov za členov SZRT.

 

K bodu 11.

Záver

Po vyčerpaní programu prezident SZRT poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť na rokovaní a poprial veľa zdravia a úspechov pri rozvoji rybolovnej techniky na Slovensku.

 

Zapísal: Rastislav Náhlik v.r.                                          Predsedajúci: Juraj Mészáros, prezident, v.r.                                       

Overili: Marianna Jankovičova v.r.                                 Zuzana Emberová v.r.


 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE