• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru SZRT 19.6.2021 v Považskej Bystrici

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Hodnotenie činnosti SZRT za rok 2020
 4. Správa o vyúčtovaní dotácie poskytnutej SZRT v roku 2020
 5. Správa z mimoriadneho zasadnutia VV SZRT
 6. Správa Útvaru nezávislého kontrolóra, účtovná závierka za r. 2020
 7. Správa o plnení úloh ISŠ
 8. Plán činnosti a návrh rozpočtu na r. 2021, termínovník podujatí RT na r. 2021.
 9. Diskusia
 10. Uznesenie
 11. Záver

Ad 1/ Vykonal prezident p. Mészáros.

Ad 2/ Kontrolu uznesenia vykonal p. Jankovič , ktorý konštatoval  splnenie prijatých uznesení.

Ad 3/ Správu o činnosti SZRT od posledného zasadnutia VV predniesol p. Mészáros. Informoval o vyúčtovaní dotácie poskytnutej na rok 2020.  Rok 2020 bol výrazne poznamenaný reštrikciami v poriadaní halových podujatí a najmä medzinárodných súťaží pod hlavičkou ICSF, absencii Majstrovstiev sveta seniorov a juniorov ako aj podujatí Svetového pohára a to v dôsledku pandemickej situácie. Napriek tomu je potešiteľné, že SZRT usporiadalo národnú súťaž trojčlenných družstiev v Čunove a Považskej Bystrici, ako aj národné majstrovstvá jednotlivcov v Banskej Bystrici.  Medzinárodné preteky Slovak Open zaznamenali na pandemické pomery veľmi slušnú zahraničnú účasť. V závere  prezident zhrnul aj pozitívne výsledky 10 ročného programu  práce s mládežou – Casting talent, ale súčasne požiadal členov VV aby sa aj naďalej intenzívne venovali tejto cieľovej skupine, vyhľadávaniu talentov a mediálnej propagácii nášho športu. V dôsledku prijatých legislatívnych zmien v zákone o športe vyplývajúcich z reštrikcií podujatí sa finančné prostriedky použili vo zvýšenom rozsahu na nákup súťažného náčinia, náradia a nevyhnutného vybavenia reprezentantov.

Ad 4/ V správe o vyúčtovaní dotácie za r. 2020 prezident uviedol, že bolo splnené včas a v intenciách legislatívnych zmien.

Ad 5/ Prezident informoval o začiatku finančnej kontroly SZRT od 7. apríla 2021 vládnymi auditormi. Predmetný audit sa týka roku 2019, ku ktorému predložil všetky požadované doklady. Podrobný obsah priebehu kontroly, zistené nedostatky a prijaté opatrenia na ich odstránenie je obsiahnutý v zápisnici z mimoriadneho zasadnutia VV SZRT dňa 22. mája v Čunove. V súčasnosti prezident na základe poverenia VV SZRT plní jednotlivé úlohy zakotvené v správe  Vládneho auditu č. 21100051-P-04.

Ad 6/  Správu Útvaru nezávislého kontrolóra a výsledky účtovnej závierky za rok 2020 predložila Zuzana Náhliková, ktorá prezentovala výsledky kontroly účtovných dokladov, kontroly čerpanie dotácie poskytnutej MŠVVaŠ SR a hodnotenia účtovníctva za r. 2020. Na základe vykonanej kontroly konštatovala, že vyúčtovanie dotácie je v súlade s účtovnými pravidlami zákona o účtovníctve a s plánom čerpania prostriedkov na plánované podujatia. Kompletná správa je prílohou zápisnice z rokovania VV SZRT.

Ad 7/ Prezident informoval o postupe plnenia povinností SZRT ako NŠZ pri zverejňovaní povinných informácií podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na webovom sídle a v informačnom systéme športu.

Ad 8/ Prezident SZRT predložil návrh nominačných podujatí a kritérií  na výber seniorskej a juniorskej reprezentácie SR v roku 2021 vrátane kritérií na výber talentovaných športovcov do 23 rokov, ďalej informoval o výške príspevku uznanému športu a  TOP športovcom, o návrhu kritérií percentuálneho členenia  príspevku uznanému športu, návrhu plánu domácich a zahraničných športových podujatí  a ich rámcovom rozpočte na rok 2021. Ako prioritné podujatia sa uskutočnia MS seniorov (HUN), MSJ  Szamotuly (POL) a SP juniorov a seniorov v upravenom rozsahu.  Ďalej konštatoval, že naďalej treba významnú pozornosť  venovať podujatiam talentovanej mládeže do 23 rokov, výberu adeptov RT z radov školskej mládeže a  podľa finančných možností aj účasti na iných významných medzinárodných podujatiach vrátane  materiálno technického vybavenia reprezentácie a talentovaných športovcov.

Ad 9/ V diskusii vystúpili členovia VV a vyjadrili sa k  čerpaniu dotačných prostriedkov, k návrhu nominačných kritérií a pretekov na výber reprezentácie pre rok 2021. Jan Mészáros informoval o prílohe Zmluvy TOP športovcov.          

Ad 10/ Uznesenie:

3/21 Berie na vedomie správu prezidenta o činnosti SZRT od posledného riadneho zasadnutia VV.

4/21  Berie na vedomie správu Útvaru nezávislého kontrolóra.

5/21 Schvaľuje termínovník podujatí RT, nominačné kritéria a preteky na rok 2021 a vecný plán a finančný rozpočet akcií na rok 2021, personálnu nomináciu trénerskej Rady SZRT na najvýznamnejšie podujatia 2021.    

6/21 Schvaľuje vyúčtovanie dotácie poskytnutej MŠVVaŠ SR na rok 2020.  

Ad 11/ Na záver prezident poďakoval členom VV za aktívnu účasť .

 

Zapísal: Pavol Konkoľ

Predsedajúci: Juraj Mészáros

Overovateľ: Marianna Jankovičová

Dňa 19.6.2021

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE