• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru SZRT konaného dňa 22.5.2021 v Čunove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program

  1. Otvorenie
  2. Oboznámenie členov VV SZRT s nedostatkami zistenými vládnym auditom č. 21100051-P-04 a prijatie opatrení na ich odstránenie.
  3. Uznesenie
  4. Záver

Ad 1/ Vykonal prezident p. Mészáros.

Ad 2/ Prezident SZRT oboznámil členov Výkonného výboru s nedostatkami zistenými vládnym auditom č. 21100051-P-04:

  1. Vládnym auditom pri overení predložených účtovných dokladov preukazujúcich použitie finančných prostriedkov poskytnutých povinnej osobe zo štátneho rozpočtu v zmysle Zmluvy č. 0169/2019/SŠ o podpore Národného športového projektu v roku 2019 v znení dodatku č. 1 zo dňa 27.9.2019 a zahrnutých do vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019 bolo zistené, že povinná osoba uhradila dňa 15.7.2019 v hotovosti (výdavkový pokladničný doklad PV226) na základe vyúčtovania pracovnej cesty športovcovi K.M. cestovné náhrady vo výške 254,21 EUR. Športovec sa zúčastnil na nominačných pretekoch v Nových Zámkoch, ktoré sa konali v termíne od 12.7.2019 do 14.7.2019 a vo vyúčtovaní zo dňa 15.7.2019 uviedol cestovné výdavky vo výške 194,21 EUR a nocľažné vo výške 60,00 EUR, nepredložil písomný doklad v podobe hotelového účtu preukazujúci vynaloženie výdavkov za ubytovanie.

Poskytnutím náhrady výdavkov za ubytovanie bez preukázania dokladom povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 1 Zmluvy č. 0169/2019/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.9.2019, § 4 ods. 1 a § 36 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z.z., o cestovných náhradách a porušila finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého: „Porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté“ vo výške 60,00 EUR.

V zmysle čl. 8 ods. 6 Zmluvy č. 0169/2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.9.2019, podľa ktorého: „ Ak prijímateľ použije Príspevok na výdavok, ktorý nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa Čl. 4 a 5 a tieto výdavky vyčísli osoba oprávnená na výkon kontroly podľa osobitných predpisov ako neoprávnené. Prijímateľ je povinný vrátiť Príspevok alebo jeho časť“.

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy: „Ak sa verejné prostriedky poskytli za podmienok, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou ich vrátenia, uplatní sa pri porušení týchto podmienok rovnaký postup vrátane sankcie ako pri porušení finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b).“

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy: „Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1% zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu.“

Porušenie finančnej disciplíny bolo kvalifikované oprávnenou osobou ako stredne závažné nesystémového charakteru.

  1. Vládnym auditom pri overení predložených účtovných dokladov preukazujúcich použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019 bolo zistené, že nasledovné účtovné doklady neboli vyhotovené v štátnom jazyku: FA č. 0001-SVK zo dňa 1.6.2019, FA č. R1-2-16433 zo dňa 2.7.2019, FA č.2019-08 zo dňa 7.8.2019, FA č. 2019-12 zo dňa 27.8.2019, FA No. 18 zo dňa 5.9.2019, FA č. 1-FO1-10043/2019 zo dňa 14.12.2019, ale boli vyhotovené v cudzom štátnom jazyku (maďarskom, anglickom, slovinskom). Povinná osoba bola v prípade účtovného dokladu vyhotoveného v inom ako štátnom jazyku povinná zabezpečiť podmienku zrozumiteľnosti, aby bolo možné spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov.

   Nesplnením podmienky zrozumiteľnosti účtovného dokladu povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 8 a § 8 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

   Porušenie finančnej disciplíny bolo kvalifikované oprávnenou osobou ako porušenie s nízkou závažnosťou systémového charakteru.

  1. Záver vládneho auditu:

-Oboznámiť zodpovedných zamestnancov s nedostatkom zisteným vládnym auditom a zabezpečiť pri poskytovaní cestovných náhrad dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a dôslednú kontrolu výdavkov zahrnutých do vyúčtovania finančného príspevku poskytnutého zo štátneho rozpočtu.

-Oboznámiť zodpovedných zamestnancov s nedostatkom zisteným vládnym auditom a zabezpečiť zrozumiteľnosť účtovných dokladov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, napr. ich prekladom z cudzieho jazyka do slovenského jazyka.

  1. 4. Prijaté opatrenia SZRT:

- Zabezpečiť pri poskytovaní cestovných náhrad dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a dôsledne kontrolovať výdavky zahrnuté do vyúčtovania.

- Zabezpečiť zrozumiteľnosť účtovných dokladov v súlade s § 4 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

- Zabezpečiť na webovom sídle povinnej osoby pod logom poskytovateľa text: Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021.

Ad 3/ Uznesenie VV SZRT:

1/21 Berie na vedomie informáciu prezidenta o nedostatkoch zistených vládnym auditom.

2/21 Ukladá štatutárovi SZRT zabezpečiť realizáciu prijatých opatrení.

Ad 4/ Prezident poďakoval členom VV za aktívnu účasť .

 

Zapísal: Pavol  Konkoľ v. r.

Predsedajúci: Juraj Mészáros

Overovateľ: M. Jankovičová

Dňa 22.5.2021

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE