• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zápisnica

zo zasadnutia Členskej schôdze SZRT konanej dňa 15.8.2020 v Čunove

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny bolo prítomných 16 delegátov

Termín konania a program Členskej schôdze SZRT zverejnený na webovom portáli v lehote stanovenej zákonom o športe, stanovami SZRT a bol aj s pracovnými podkladmi k rokovaniu ČS SZRT  poskytnutý delegátom.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Návrh členov pracovného predsedníctva, mandátovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov
 4. Návrh volebného a rokovacieho poriadku
 5. Správa prezidenta
 6. Návrh rozpočtu SZRT a ŠKRT na rok 2020
 7. Návrh personálneho obsadenia trénerskej rady a rozhodcovskej komisie SZRT a na doplnenie  interného predpisu top športovcov SZRT.
 8. Návrh krízového plánu SZRT a ŠKRT na rok 2020
 9. Výročná správa SZRT za rok 2019
 10. Správa útvaru kontrolóra SZRT
 11. Diskusia
 12. Správa mandátovej komisie
 13. Voľba orgánov zväzu  
 14. Návrh na prijatie nových členov SZRT
 15. Uznesenia  ČS SZRT
 16. Záver

K bodu 1

Otvorenie

Zasadnutie ČS otvoril a viedol prezident SZRT Juraj Mészáros a podľa prezenčnej listiny konštatoval, že ČS je uznášania schopná.


K bodu 2 

Prezident predložil návrh programu ČS na schválenie.

Hlasovanie:

Prítomní: 16 delegátov          Za: 16 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 1/2020: ČS schvaľuje program zasadnutia tak ako je uvedený v tejto zápisnici.


K bodu 3 

Prezident predložil návrh na zloženie jednotlivých pracovných komisií SZRT s tým, aby pracovné predsedníctvo bolo súčasne návrhovou komisiou a aby sa navrhnutí členovia jednotlivých komisií po vyjadrení vôle prijatia bez doplňujúcich  resp. pozmeňujúcich návrhov  schvaľovali aklamačne:

Pracovné predsedníctvo resp. návrhová komisia :  Juraj Mészáros- predsedajúci, M. Jankovič, K. Michalik – členovia.

Hlasovanie:

Prítomní: 16 delegátov          Za: 16 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 2/2020: ČS schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení:  Juraj Mészáros- predsedajúci, M. Jankovič, K. Michalik – členovia.

Mandátová komisia: Tomáš Valášek-predseda, Martina Carasová-člen, Martin Caras-člen

Hlasovanie:

Prítomní: 16 delegátov          Za: 16 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 3/2020: ČS schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Tomáš Valášek-predseda, Martina Carasová-člen, Martin Caras-člen

Volebná komisia volená do najbližšej volebnej ČS

Hlasovanie:

Prítomní: 16 delegátov          Za: 16 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č.4/2020: ČS schvaľuje volebnú komisiu v zložení: : Pavol Konkoľ-predseda, Roman Révay-člen, Jan Mészáros-člen

Za zapisovateľa overovateľov zápisnice

Hlasovanie:

Prítomní: 16 delegátov          Za: 16 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č.5/2020: ČS schvaľuje za zapisovateľa Rastislava Náhlika a za overovateľov zápisnice ĆS Mariannu Jankovičovú  a Zuzanu Emberovú.


K bodu 4

Návrh volebného a rokovacieho poriadku.

Predsedajúci p. Mészáros predložil prítomným návrh  Volebného a Rokovacieho poriadku. V kontexte s  volebným a rokovacím poriadkom navrhol tiež, aby sa prijímali uznesenia k jednotlivým bodom programu ihneď po ich prerokovaní.  Pripomienky ani pozmeňujúce návrhy neboli vznesené.

Hlasovanie:

Prítomní: 16 delegátov          Za: 16 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 6/2020: ČS schvaľuje volebný a rokovací poriadok.


K bodu 5

Správa prezidenta SZRT

Na úvod predsedajúci poďakoval všetkým delegátom, členom VV SZRT, prezidentom ŠKRT, reprezentačným a klubovým trénerom, inštruktorom, rodičom a podporovateľom zväzu za vynaložené úsilie v uplynulom období. Máme sa čím prezentovať:

Seniorská reprezentácia SR dosiahla v roku 2019 vynikajúce výsledky. Jan Mészáros na MS v Hlubokej nad Vltavou získal striebornú medailu v disciplíne mucha diaľka jednoruč, záťaži Arenberg a bronzovú medailu v päťboji a  vo Svetovom pohári obhájil 2. miesto. Prenikavé úspechy vo SP zaznamenali  Jana Jankovičová víťazstvom v kategórii žien a Vanessa Staršicová obhajobou prvenstva v kategórii junioriek.  Podľa rankingu svetovej federácie  ICSF Slovensko v roku 2019 obsadilo 3. miesto.

Na otvorených majstrovstvách Slovenska SLOVAK OPEN 2019 v Nových Zámkoch v silnej medzinárodnej konkurencii zvíťazil v päťboji mužov Jan Mészáros z BŠKRT. V ženách skončila tretia Jana Jankovičová z BŠKRT.  V trojboji žiakov nad 15 r. vyhral suverénne Zoltán Hegedűs z NŠKRT a žiačkách Sára Štuková z BŠKRT. V starších žiakoch do 15 r. vyhral Adrián Bircsák z NŠKRT, mladších žiakoch do 12 r. zvíťazil Zétény Bogdány z NŠKRT. V žiačkách do 10 r. vyhrala Magdaléna Mészárosová zo SŠKRT. V rámci SO sa uskutočnilo aj 5. kolo SP  juniorov.  Vanessa Staršicová z BŠKRT obsadila 6. miesto.

Na medzinárodných majstrovstvách Rakúska vo Viedni obsadila v ženách 3. miesto Michaela Némethová z BŠKRT. V kategórii mužov Erik Benko z BŠKRT obsadil 5. miesto. V juniorkách skončila siedma Alexandra Lepková zo ZŠKRT.  Ďalej informoval, že podrobná správa o športových výsledkoch je súčasťou Výročnej správy SZRT za rok 2019.

Prezident informoval tiež o zmene účtovníckej firmy a o stretnutí štatutárnych zástupcov SZRT a Slovenského zväzu športového rybolovu na pôde MŠVVaŠ SR. Ďalej o priebehu Kongresu ICSF vo Viedni, kde osobne predložil návrh na zmenu vekových kategórií veteránov, ktorý bol akceptovaný a bude platiť od roku 2021. Ako člen technickej komisie ICSF vystúpil aj s návrhom na zavedenie kategórie J23 na majstrovstvách sveta juniorov od roku 2021, ktorý sa stretol  s pozitívnym ohlasom zástupcov zúčastnených členských krajín.

Hlasovanie:

Prítomní: 16 delegátov          Za: 16 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 7/2020

ČS berie na vedomie správu prezidenta za hodnotené obdobie.


 K bodu 6

Návrh rozpočtu SZRT a ŠKRT na rok 2020

Predsedajúci informoval detailne Členskú schôdzu o rozpočte a činnosti SZRT a ŠKRT na rok 2020, ktorý bol schválený na poslednom zasadnutí VV SZRT pred nástupom pandémie.

Hlasovanie:

Prítomní: 16 delegátov          Za: 16 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 8/2020

ČS schvaľuje plán činnosti a rozpočet SZRT a ŠKRT na rok 2020 predložený VV SZRT pred nástupom pandémie.


K bodu 7

Návrh personálneho zloženia trénerskej rady, rozhodcovskej komisie a na doplnenie interného predpisu pre členov reprezentačného výberu a top športovcov SZRT.

V rámci aktualizácie zloženia trénerskej rady SR v RT prezident predložil návrh jej členov na obdobie 4 rokov v tomto zložení:

Pavol Konkoľ – štátny tréner seniorskej reprezentácie (muži, ženy)

Miroslav Jankovič – štátny tréner juniorskej reprezentácie (juniori, juniorky)

Roman Révay – asistent trénera seniorskej a juniorskej reprezentácie

Robert Mészáros – športový odborník pre oblasť metodiky  tréningovej prípravy

Šéftréner je zodpovedný za vyhodnotenie výsledkov nominačných pretekov v príslušnom kalendárnom roku na základe nominačných kritérií, zostavenie širšieho reprezentačného výberu juniorov a seniorov a  ich zverejnenie na webovej stránke.  

Štátnych trénerov vrátane asistenta a športového odborníka menuje na obdobie 4 rokov prezident SZRT. Tréneri zodpovedajú za prípravu plánu tréningovej prípravy, prípravu a zabezpečenie sústredenia pred MS a MSJ, výber a nomináciu družstva a jednotlivcov na MS a MSJ, za výber a nomináciu pretekárov na významné športové podujatia.

Prezident na základe návrhu VV SZRT predložil návrh na personálne zloženie trojčlennej rozhodcovskej komisie vrátane kompetencií:

Ladislav Supák – predseda, Marianna Jankovičová – člen, Peter Hruška – člen

Menovanie a odvolávanie členov rozhodcovskej komisie je v kompetencii prezidenta, ktorý je však povinný návrh konzultovať s VV SZRT. Rozhodcovskú komisiu menuje na obdobie 4 rokov s tým, že výkon funkcie predsedu každoročne rotuje v rámci komisie. Predseda RK každoročne predkladá VV SZRT návrh personálneho obsadenia národných a medzinárodných podujatí vrátane ich materiálneho a finančného zabezpečenia.

Návrh na doplnenie Internej smernice SZRT pre člena reprezentačného výberu a Top tímu.

Na základe pripomienok prezidenta a členov Výkonného výboru sa smernice doplnili. Hlasovanie k predmetnému bodu ČS sa uskutočnilo spoločne.

Hlasovanie:

Prítomní: 16 delegátov          Za: 16 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 9/2020

ČS schvaľuje predložený návrh prezidenta na zloženie trénerskej rady SZRT, rozhodcovskej komisie a aktualizovaný Interný predpis pre člena reprezentačného výberu a Top tímu.


 K bodu 8

Návrh krízového plánu SZRT a ŠKRT na rok 2020

Predsedajúci informoval o rozhodnutí exekutívy ICSF, ktorá napokon presunula konanie všetkých podujatí SP, MS seniorov a juniorov na rok 2021. Na základe tohto rozhodnutia VV SZRT aktualizoval termínový kalendár podujatí, sústredení na rok 2020 ako aj prirodzene rozpočet. Ďalej informoval o najdôležitejších  prijatých zmenách v zákone č. 440/2015 Z. z. o športe, osobitných ustanoveniach v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu podľa § 101a a 106e týkajúcich sa prechodných ustanovení počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré boli obsiahnuté vo Výročnej správe o činnosti kontrolóra SZRT za rok 2019 a priebežne za rok 2020.

Hlasovanie:

Prítomní: 16 delegátov          Za: 16 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 10/2020

ČS schvaľuje plán činnosti a rozpočet SZRT a ŠKRT na rok 2020 predložený  po nástupe pandémie. 


K bodu 9

Výročná správa SZRT za rok 2019

Výročná správa bola zverejnená na webovom sídle SZRT a preto ju prezident predniesol formou stručného komentára. Po výročnej správe oboznámil delegátov aj s obsahom výrokovej časti audítora.

Hlasovanie:

Prítomní: 16 delegátov          Za: 16 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 11/2020

ČS schvaľuje Výročnú správu SZRT za rok 2019


K bodu 10

Výročná správa útvaru kontrolóra SZRT za rok 2019 a priebežne za rok 2020

Prezident informoval o správe útvaru kontrolóra pozostávajúcej z kontroly vykonanej dňa 5.3.2020 zameranej na dotačné zmluvy na r. 2019 a ich čerpanie, vedenie účtovných dokladov SZRT, peňažný denník, pokladničná kniha a  účtovná závierka zostavená k 28.2.2020. Kontrolou predložených dokladov neboli zistené porušenia účtovnej disciplíny, smerníc a stanov SZRT. Vo Výročnej správe o činnosti kontrolóra SZRT, ktorú predložil Ing. Jozef Cisárik dňa 9.8.2020 vyhodnotil komplexne činnosť SZRT za rok 2019 a za uplynulé obdobie roka 2020. Vo svojej správe sa zameral na priebežnú kontrolu hospodárnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov, dodržiavanie právnych predpisov vrátane predpisov a rozhodnutí nášho národného športového zväzu. Informoval o najdôležitejších zmenách v zákone o športe a osobitných ustanoveniach v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu účinných od 11.6.2020. Pozornosť upriamil aj na prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.  K predloženým  správam neboli žiadne pripomienky zo strany  prítomných delegátov.

Hlasovanie:

Prítomní: 16 delegátov          Za: 16 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 12/2020

ČS berie na vedomie Výročnú správu kontrolóra SZRT za rok 2019 a priebežne za rok 2020


K bodu 11

Diskusia

11/1

 1. Jankovič upozornil na nedostatočné vybavenie talentovaných športovcov športovým náčiním diaľkovými prútmi a tiež rýchlo navijákmi. Tieto im môžu pomôcť v medailových súbojoch na vrcholných podujatiach. Prezident zväzu informoval o vzorkovnici prútov z CZ na D2, D5 pre kategórie mládeže, juniorov a juniorky. V máji a júni prebehne ich testovanie a následne sa bude realizovať objednávka na základe konkrétnych požiadaviek prútov pre športové talenty a reprezentáciu SR.

11/2

 1. Konkoľ informoval o dodávke už objednaných prútov reprezentantom, pričom dlhšiu dodaciu lehotu zdôvodnil deficitom blankov a zmenou dodávateľských firiem.

11/3

 1. Némethová informovala o záujme mladých rybárov o rybolovnú techniku v obci Medveďov a požiadala o podporu a pomoc zväzu pri zabezpečení terčov na D1, D3 a D4.

11/4

 1. Benko požiadal o nákup digitálnej kamery na dokumentáciu podujatí a mediálnu propagáciu rybolovnej techniky v spolupráci s V. Staršicovou a M. Némethovou.

11/5

Jan Mészáros upriamil pozornosť na podporu pretekárov, ktorí nie sú členmi TOP tímu, ale výsledkami získavajú body do celkového poradia krajín-rankingu za ten ktorý rok. Navrhol  vytvoriť reprezentačné béčko z tých členov A tímu, ktorí sa umiestnili na 5. a 6. mieste a dvoch najlepších talentovaných pretekárov najlepšie z kategórie MSJ do 23 rokov. V prípade , že sa neuskutoční ani jedno z vrcholných podujatí sezóny treba naplánovať sústredenia širšej seniorskej a juniorskej reprezentácie a riešiť nákup materiálneho a technického vybavenia.


K bodu 12

Správa mandátovej komisie

Predseda mandátovej komisie Tomáš Valášek predniesol správu, v ktorej komisia konštatovala, že na Členskú schôdzu bolo v súlade so Stanovami SZRT pozvaných 19 delegátov v zmysle schváleného kľúča pre výpočet hlasov delegátov zastupujúcich 5 klubov. Prítomných delegátov na ČS bolo 16 a tak mandátová komisia konštatovala, že ČS je uznášaniaschopná, pričom nadpolovičná väčšina prítomných predstavuje 9 a kvalifikovaná väčšina (3/4)  12 delegátov. Predsedajúci poďakoval za správu predsedovi mandátovej komisie.

Hlasovanie:

Prítomní: 16 delegátov          Za: 16 hlasov          Proti: nikto           Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 13/2020

ČS schvaľuje správu mandátovej komisie.


K bodu 13

Voľby orgánov zväzu

Prezident požiadal predsedu volebnej komisie Pavla  Konkoľa aby vykonal voľby do orgánov zväzu. Menovaný predložil ČS návrh kandidátov päťčlenného  VV SZRT a jedného náhradníka s voľbou do jednotlivých funkcií  samostatne:

Prezident SZRT, 1. viceprezident SZRT, 2. viceprezident SZRT, dvaja členovia VV SZRT.

 • Do funkcie prezidenta SZRT bol navrhnutý: Juraj Mészáros
 • Do funkcie 1. Viceprezidenta SZRT: Karol Michalik
 • Do funkcie 2. Viceprezidenta SZRT: Miroslav Jankovič
 • Za člena Výkonného výboru SZRT:  Jan Mészáros
 • Za člena Výkonného výboru SZRT: Rastislav Náhlik
 • Za náhradníka Výkonného výboru SZRT: Marián Lepko

Delegáti Členskej schôdze na jednotlivé funkcie kandidátov hlasovali nasledovne:

 • Do funkcie prezidenta SZRT:

Juraja Mészárosa  Za – 15 hlasov          Proti – nikto        Zdržal sa – jeden

 • Do funkcie 1. viceprezidenta:

Karola Michalika  Za – 15 hlasov          Proti – nikto        Zdržal sa – jeden

 • Do funkcie 2. viceprezidenta:

Miroslava Jankoviča  Za – 15 hlasov          Proti – nikto        Zdržal sa – jeden

 • Za člena VV SZRT:

Jana Mészárosa  Za – 15 hlasov          Proti – nikto        Zdržal sa – jeden

 • Za člena VV SZRT:

Rastislava Náhlika  Za – 15 hlasov          Proti – nikto        Zdržal sa – jeden

 • Za náhradníka VV SZRT:

Mariana Lepka   Za – 15 hlasov          Proti – nikto        Zdržal sa – jeden                                                                               

Uznesenie č. 14/2020

Členská schôdza na nasledujúce volebné obdobie 4 rokov zvolila:

 • Do funkcie prezidenta SZRT: Juraja Mészárosa
 • Do funkcie 1. viceprezidenta: Karola Michalika
 • Do funkcie 2. viceprezidenta: Miroslava Jankoviča
 • Za členov VV SZRT: Jana Mészárosa, Rastislava Náhlika
 • Za náhradníka VV SZRT: Mariana Lepka

 Útvar kontrolóra SZRT

Predseda volebnej komisie predložil ČS návrh personálneho zloženie kandidátov trojčlenného Útvaru kontroly SZRT:

 • Za kontrolóra SZRT bol navrhnutý:      Jozef Cisárik
 • Za člena útvaru kontroly SZRT:             Zuzana Náhliková
 • Za člena útvaru kontroly SZRT:             Viera Michaliková
 • Za člena útvaru kontroly SZRT:             Zuzana Emberová

Delegáti Členskej schôdze na jednotlivé funkcie kandidátov hlasovali nasledovne:

 • Za kontrolóra SZRT:

Jozef Cisárik Za – 16 hlasov          Proti – nikto        Zdržal sa – nikto

 • Za člena útvaru kontroly SZRT:

Zuzana Náhliková Za – 15 hlasov          Proti – nikto        Zdržal sa – jeden

 • Za člena útvaru kontroly SZRT:

Viera Michaliková  Za – 15 hlasov          Proti – nikto        Zdržal sa – jeden

 • Za člena útvaru kontroly SZRT:

Zuzana Emberová Za – 15 hlasov          Proti – nikto        Zdržal sa – jeden

Uznesenie č. 15/2020

Členská schôdza na nasledujúce volebné obdobie 5 rokov zvolila:

 • Za kontrolóra SZRT:Jozefa Cisárika
 • Za člena útvaru kontroly SZRT: Zuzanu Náhlikovú
 • Za člena útvaru kontroly SZRT: Vieru Michalikovú
 • Za člena útvaru kontroly SZRT: Zuzanu Emberovú 

 K bodu 14

Prijímanie nových členov

Predsedajúci predložil menný zoznam 21 nových členov SZRT  prerokovaný Výkonným výborom SZRT.

K predloženým kandidátom na členstvo SZRT neboli vznesené otázky ani pripomienky.

Hlasovanie:

Za: 16 hlasov                                              Proti: nikto                                  Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 16/2020

Členská schôdza schvaľuje predložených kandidátov na členstvo v SZRT.

Hlasovanie:

Za: 16 hlasov                                              Proti: nikto                                  Zdržal sa: nikto


K bodu 15

Schválené uznesenia ČS SZRT

Predseda návrhovej komisie oboznámil delegátov  ČS SZRT so schválenými uzneseniami v poradí  akom boli navrhnuté.

Uznesenie č. 1/2020: ČS schvaľuje program zasadnutia tak ako je uvedený v tejto zápisnici.

Uznesenie č. 2/2020: ČS schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení:  Juraj Mészáros- predsedajúci, M. Jankovič, K. Michalik – členovia.

Uznesenie č. 3/2020: ČS schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Tomáš Valášek-predseda, Martina Carasová-člen, Martin Caras-člen

Uznesenie č.4/2020: ČS schvaľuje volebnú komisiu v zložení: : Pavol Konkoľ-predseda, Roman Révay-člen, Jan Mészáros-člen

Uznesenie č.5/2020: ČS schvaľuje za zapisovateľa Rastislava Náhlika a za overovateľov zápisnice ĆS    Mariannu Jankovičovú  a Zuzanu Emberovú.                                                                                                              

Uznesenie č. 6/2020: ČS schvaľuje volebný a rokovací poriadok.

Uznesenie č. 7/2020:  ČS berie na vedomie správu prezidenta za hodnotené obdobie.

Uznesenie č. 8/2020:  ČS schvaľuje plán činnosti a rozpočet SZRT a ŠKRT na rok 2020 prejednaný pred nástupom pandémie.

Uznesenie č. 9/2020:  ČS schvaľuje predložený návrh prezidenta na zloženie trénerskej rady SZRT, rozhodcovskej komisie a aktualizovaný Interný predpis pre člena reprezentačného výberu a Top tímu.

Uznesenie č. 10/2020: ČS schvaľuje plán činnosti a rozpočet SZRT a ŠKRT na rok 2020 predložený  po nástupe pandémie.

Uznesenie č. 11/2020: ČS schvaľuje Výročnú správu SZRT za rok 2019

Uznesenie č. 12/2020: ČS berie na vedomie Výročnú správu kontrolóra SZRT za rok 2019 a priebežne za rok 2020

Uznesenie č. 13/2020: ČS schvaľuje správu mandátovej komisie.

Uznesenie č. 14/2020: Členská schôdza na nasledujúce volebné obdobie 4 rokov zvolila:

 • Do funkcie prezidenta SZRT: Juraja Mészárosa
 • Do funkcie 1. viceprezidenta: Karola Michalika
 • Do funkcie 2. viceprezidenta: Miroslava Jankoviča
 • Za členov VV SZRT : Jana Mészárosa, Rastislava Náhlika
 • Za náhradníka VV SZRT: Mariána Lepka

Uznesenie č. 15/2020: Členská schôdza na nasledujúce volebné obdobie 5 rokov volí:

 • Za kontrolóra SZRT: Jozefa Cisárika
 • Za člena útvaru kontroly SZRT: Zuzanu Náhlikovú
 • Za člena útvaru kontroly SZRT: Vieru Michalikovú
 • Za člena útvaru kontroly SZRT: Zuzanu Emberovú

Uznesenie č. 16/2020: Členská schôdza schvaľuje navrhnutých kandidátov na členstvo v SZRT. 


 K bodu 16

 Záver

Po vyčerpaní programu prezident SZRT poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť na rokovaní a poprial veľa úspechov pri rozvoji rybolovnej techniky na Slovensku.

 

Zapísal: Rastislav Náhlik v.r.    Predsedajúci: Juraj Mészáros v.r.  Príloha: Prezenčná listina účastníkov                                                                             

Overili: Marianna Jankovičova v.r.  / Zuzana Emberová v.r.


Prezencka CS 2020

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE