• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zápisnica

zo zasadnutia Výkonného výboru SZRT konaného dňa 21.3.2020 (per rollam)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola uznesenia
 4. Hodnotenie činnosti SZRT za rok 2019
 5. Správa kontrolnej komisie
 6. Plán činnosti a návrh rozpočtu na r. 2020, termínový kalendár podujatí RT na r. 2020, menovanie trénerskej rady, rozhodcovskej komisie,  vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ SR a účtovná závierka za r. 2019
 7. Informácia o správe nezávislého kontrolóra a audite účtovnej závierky SZRT za rok 2018
 8. Diskusia
 9. Uznesenie
 10. Záver

Ad1/ Vykonal prezident p. J. Mészáros.

Ad 2/ Program zasadnutia doplnený o menovanie trénerskej rady a rozhodcovskej komisie SZRT bol jednomyseľne schválený.

Ad 3/ Kontrolu uznesenia vykonal p. Jankovič , ktorý konštatoval priebežné plnenie prijatých uznesení od posledného zasadnutia VV.

Ad 4/ V správe o činnosti SZRT od posledného zasadnutia VV prezident informoval o vyúčtovaní príspevku uznanému športu,  toptímu a odmenách športovcov za rok 2019. Zvlášť podrobne informoval o podujatiach Svetového pohára,  obhajobe víťazstva V. Staršicovej v kategórii junioriek, skvelom víťazstve J. Jankovičovej a 3. mieste M. Némethovej v ženách a 2. mieste J. Mészárosa v kategórii mužov. Ďalej konštatoval, že na MS seniorov v Hlubokej nad Vltavou získal J. Mészáros striebornú  medailu v disciplínach mucha diaľka jednoruč, záťaž Arenberg a bronzovú v päťboji. Vďaka týmto výsledkom sme sa vo svetovom rankingu ICSF umiestnili na 4. mieste. V mini rankingu SP sme suverénne zvíťazili pred ČR.  Dve strieborné medaile V. Staršicovej v D3 a D1-5 a bronz v D5 na MSJ v Grächene znamenali vynikajúcu bodku za hodnotený castingový rok. Neznamená to však, že nie je čo kritizovať resp. zlepšovať.Veľkým sklamaním bolo istotne 4. miesto v súťaži družstiev mužov, ktoré pred poslednou a pritom našou najsilnejšou disciplínou bolo na 2. mieste.V závere  prezident vyzdvihol zlepšenú prácu s mládežou v kluboch a požiadal členov VV, aby sa aj naďalej intenzívne venovali tejto cieľovej skupine, vyhľadávaniu talentov a mediálnej propagácii nášho športu.

Ad 5/ Správu zo zasadnutia kontrolnej komisie ( 5.3.2020 ) a informáciu o účtovnej závierke SZRT za r. 2019 predložila jej predsedkyňa, ktorá prezentovala výsledky kontroly účtovnej agendy a čerpania poskytnutej dotácie MŠVVaŠ SR za r. 2019. Kontrolná komisia na základe výsledkov konštatovala, že vyúčtovanie dotácie je v súlade so zákonom o účtovníctve a čerpanie finančných prostriedkov sa uskutočnilo na plánované podujatia.

Ad 6/J. Mészáros a P. Konkoľ predložili termíny domácich a medzinárodných podujatí SZRT v nadväznosti na medzinárodný termínový kalendár ICSF. Menovaní pozitívne hodnotili za uplynulý rok spoluprácu medzi SZRT a sekciou RT Rady SRZ.

Prezident SZRT predložil návrh nominačných podujatí a kritérií na výber seniorskej a juniorskej reprezentácie SR na rok 2020 vrátane kritérií na výber talentovaných športovcov do 23 rokov. Taktiež informoval o tohtoročnej výške príspevku uznanému športu a  TOP športovcom, návrhu kritérií percentuálneho členenia  príspevku uznanému športu, návrhu rozpočtu domácich a zahraničných športových podujatí  na rok 2020. Ako prioritné podujatia uviedol MS seniorov ( SWE resp. POL ), MSJ  Blonie ( POL ) a SP juniorov a seniorov.  Upriamil pozornosť na podujatia talentovanej mládeže do 23 rokov, výberu adeptov RT z radov školskej mládeže a na účasť mládeže na významných medzinárodných podujatiach vrátane ich materiálno technického vybavenia. Informoval o vyúčtovaní dotácie za rok 2019 a jej transparentnej mesačnej prezentácii na webovej stránke SZRT.

Prezident informoval o zrušení jedného z dvoch bankových účtov SZRT, o významných zmenách v legislatíve zákona o športe platného od 1.1.2020.

Prezident informoval o zmene účtovníckej firmy SZRT, o stretnutí štatutárneho zástupcu SZRT  a štatutárnych zástupcov Slovenského zväzu športového rybolovu na pôde MŠVVaŠ SR.  

Šéftréner štátnej športovej reprezentácie J. Mészáros menoval trénerskú radu SZRT na roky 2020-2023 a jej  kompetencie:

 1. Konkoľ – štátny tréner seniorskej reprezentácie (muži, ženy)
 2. Jankovič – štátny tréner juniorskej reprezentácie (juniori, juniorky)
 3. Révay – asistent trénera seniorskej a juniorskej reprezentácie
 4. Mészáros – športový odborník pre oblasť metodiky tréningovej prípravy

Šéftréner ŠT ŠŠR  je zodpovedný za vyhodnotenie výsledkov nominačných pretekov príslušného kalendárneho roka, za menovanie širšieho reprezentačného výberu juniorov a seniorov a  ich zverejnenie na webovej stránke. Šéftrénera volí a odvoláva Členská schôdza.

Štátnych trénerov a  asistenta menoval na obdobie 4 rokov. Tréneri zodpovedajú za prípravu tréningového plánu, za prípravu a zabezpečenie sústredenia pred MS a MSJ, výber a nomináciu družstva a jednotlivcov na MS a MSJ, za výber a nomináciu pretekárov na významné športové podujatia.

Metodik, ako športový odborník SZRT posudzuje trénermi predložené plány prípravy. Na požiadanie trénerov poskytuje metodické a odborné rady.

Prezident na základe pripomienky člena VV SZRT predložil návrh na personálne zloženie trojčlennej rozhodcovskej komisie a jej kompetencie:

 1. Supák – predseda, M. Jankovičová – člen, P. Hruška – člen

Menovanie a odvolávanie členov rozhodcovskej komisie je v kompetencii prezidenta, ktorý je však povinný návrh konzultovať s VV SZRT. Rozhodcovskú komisiu menuje na obdobie 4 rokov. Predseda RK každoročne predkladá VV SZRT návrh personálneho obsadenia národných a medzinárodných podujatí vrátane ich materiálneho a finančného zabezpečenia.

Ad 7/ O obsahu správy nezávislého kontrolóra SZRT a výsledku auditu VS 2018 informoval prezident. 

Ad 8/ V diskusii vystúpili jednotliví členovia VV k  čerpaniu dotačných prostriedkov, k návrhu nominačných kritérií a pretekov na výber reprezentácie pre rok 2020. J. Mészáros predložil návrh na doplnenie interného predpisu povinností člena TOP Tímu voči SZRT a na ustanovenie rozhodcovskej komisie. Prezident požiadal členov VV SZRT aby z dôvodov pandémie pripravili do konca apríla 2020 krízový scenár na korekciu počtu nominačných podujatí a možného výpadku vrcholných svetových podujatí SP, MS a MSJ.  

Ad 9/ Uznesenie:

1/20 Berie na vedomie správu prezidenta o činnosti SZRT od posledného zasadnutia VV.

2/20 Berie na vedomie správu kontrolnej komisie, správu nezávislého kontrolóra SZRT k obsahu VS 2018 , správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 2018 a účtovnú závierku za rok 2019.

3/20 Schvaľuje na rok 2020 termínový kalendár podujatí RT, nominačné podujatia a kritériá na výber juniorskej a seniorskej reprezentácie, vecný a finančný plán, menovanie trénerskej rady a rozhodcovskej komisie, aktualizovaný interný predpis pre TOP športovcov.

4/20 Schvaľuje vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ SR za rok 2019.

5/20 Ukladá členom VV SZRT vypracovať krízový scenár športových podujatí v dôsledku pandémie.

6/20 Ukladá prezidentovi doplniť podklady k prihláške  SZRT do Slovenského olympijského a športového výboru SR.

Ad 10/ Na záver prezident poďakoval členom VV za aktívnu účasť .

Zapísal:  P. Konkoľ v.r.     Predsedajúci: J. Mészáros v.r.   Overovateľ: J. Petrányi        Príloha: Prezenčná listina účastníkov                       21.3.2020

Prezencka VV 2020

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE