• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zápisnica

zo zasadnutia Členskej schôdze SZRT konanej dňa 22.6.2019 v Banskej Bystrici.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m

 • Otvorenie
 • Schválenie programu Členskej schôdze
 • Voľba zapisovateľa, overovateľa zápisnice, pracovných komisií
 • Kontrola uznesenia
 • Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti ČS
 • Správa o činnosti SZRT a čerpaní dotácie za rok 2018
 • Správa kontrolnej komisie
 • Rozpočet SZRT na rok 2019
 • VZ SOV a VS SZRT za rok 2018    
 • Správa návrhovej komisie a uznesenia
 • Záver

K bodu 1: Zasadnutie ČS otvoril a viedol prezident SZRT, ktorý konštatoval uznášaniaschopnosť ČS.

K bodu 2: Prezident predložil návrh programu ČS schválený na VV SZRT aktuálne doplnený o VS SZRT za rok 2018 a voľbu kontrolóra SZRT. Za predložený program sa uskutočnilo hlasovanie:

Prítomní: 16 hlasov        Za: 16 hlasov         Proti: nikto       Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 1/2019: ČS schvaľuje program zasadnutia tak ako je uvedený v tejto zápisnici.

K bodu 3: ČS prerokovala návrhy prítomných účastníkov na voľbu zapisovateľa, overovateľa zápisnice a na voľbu pracovných komisií. Za zapisovateľa bol navrhnutý Ján Petrányi, za overovateľa Marianna Jankovičová, do návrhovej komisie: Juraj Mészáros, Marián Lepko a Rastislav Náhlik a mandátovej komisie: Jan Mészáros, Daniel Poničan a Pavol Konkoľ. Po prerokovaní predložených návrhov  sa uskutočnilo hlasovanie:

Prítomní: 16 hlasov      Za: 16 hlasov           Proti: nikto       Zdržal sa: nikto

 • Uznesenie č. 2/2019: ČS zvolila návrhovú komisiu v zložení: Juraj Mészáros, Marian Lepko, Rastislav Náhlik, mandátovú komisiu v zložení: Jan Mészáros, Daniel Poničan a Pavol Konkoľ, za zapisovateľa Ján Petrányi a overovateľa zápisnice Marianna Jankovičová.

K bodu 4: Kontrolu uznesení vykonal Miroslav Jankovič a skonštatoval ich priebežné plnenie.

K bodu 5: Mandátová komisia v predloženej správe konštatovala, že ČS je uznášaniaschopná.

K bodu 6: Správu o činnosti SZRT za uplynulé obdobie predniesol Juraj Mészáros, ktorý informoval o vyúčtovaní dotácií za rok 2018 a to príspevku uznanému športu a dotácie  členom Top tímu ako aj odmien športovcom za medailové umiestnenia na MS 2018.  Zvlášť podrobne informoval o podujatiach Svetového pohára, historickom víťazstve Vanessy Staršicovej  na Svetovom pohári , vynikajúcom 2. mieste Michaeli Némethovej v kategórii žien a Jana Mészárosa v kategórii mužov. Úspechom sa skončili MS v Ronneby, kde Jan Mészáros získal zlatú v päťboji , Tomáš Valášek historické seniorské zlato v záťaži skish, Michaela Némethová a Jana Jankovičová historické striebro v družstve žien, ku ktorému pridala bronz Jana Jankovičová v záťaži skish a bronz Rasťo Náhlik v muške diaľke jednoruč. Vďaka týmto výsledkom sme sa vo svetovom rankingu umiestnili opäť na vynikajúcom 3. mieste. .  Dve strieborné medaile Vanessy Staršicovej v D3 a D1-5, bronz v D5 a bronzová Lepková, Staršicová v družstvách junioriek na MS Pulawy sú vynikajúcou bodkou za hodnotený castingový rok.   V závere  prezident skonštatoval zlepšenú prácu s mládežou v kluboch a požiadal členov VV aby sa naďalej venovali tejto cieľovej skupine ako aj vyhľadávaniu talentov a propagácii castingu.  K vyúčtovaniu dotácie za rok 2018 poskytol vyčerpávajúce informácie z podkladov spracovaných účtovníčkou zmluvnej firmy.  Ďalej poskytol k nahliadnutiu účtovné doklady,  podal vysvetlenie k požadovaným položkám a informoval o plnení  požiadavky MŠVVaŠ SR na transparentnú prezentáciu mesačného čerpanie dotácie na webovej stránke SZRT. Po prerokovaní správy sa uskutočnilo hlasovanie:

Prítomní: 16 hlasov       Za: 16 hlasov        Proti: nikto      Zdržal sa: nikto

 • Uznesenie č. 3/2019: ČS schválila správu o činnosti SZRT a čerpanie dotácie za rok 2018.

K bodu 7:  Správu kontrolnej komisie predniesla Náhliková, ktorá na úvod konštatovala, že prezident SZRT poskytol komisii všetky účtovné doklady, priebežné čerpanie dotácie, vyúčtovanie dotácie, podklady spracované účtovníckou firmou, poskytol vysvetlenie k požadovaným položkám. Kontrolná komisia na základe vykonanej kontroly konštatovala, že vyúčtovanie dotácie je v súlade s účtovnými pravidlami zákona o účtovníctve a s čerpaním prostriedkov na plánované podujatia. Kontrolná komisia konštatovala, že bola akceptovaná požiadavka z poslednej kontroly. Kontrolná komisia odporúča schváliť ČS účtovnú závierku za rok 2018.

 •  Uznesenie č. 4/2019: ČS berie na vedomie správu kontrolnej komisie.  

K bodu 8:  Prezident predložil návrh rozpočtu na rok 2018 z príspevku uznanému športu, dotácie TOP športovcom zo zdrojov MŠVVaŠ SR, návrh kritérií na percentuálne členenie  príspevku uznanému športu SZRT a ŠKRT, návrh rozpočtu domácich a zahraničných športových podujatí na rok 2018.  V nadväznosti na termínovník  ICSF upresnil Mészáros a Konkoľ termíny domácich a zahraničných  podujatí SZRT a SRZ, ktoré sú koordinované prezidentom SZRT a predsedom sekcie RT pri Rade SRZ Žilina. Obidvaja pozitívne hodnotili spoluprácu za rok 2018. Prezident SZRT predložil návrh nominačných kritérií a podujatí  na výber seniorskej reprezentácie SR v roku 2019 vrátane kritérií na výber talentovaných športovcov do 23 rokov.  Informoval o príspevku uznanému športu a  TOP športovcom z MŠVVaŠ SR, návrhu kritérií percentuálneho členenia  príspevku uznanému športu a návrhu plánu domácich a zahraničných športových podujatí  a ich rámcovom rozpočte na rok 2019.  Prioritou budú MS seniorov v Hlubokej nad Vltavou (CZE), ďalej účasť na vybraných podujatiach SP, podujatiach talentovanej mládeže do 23 rokov, výber adeptov RT z radov školskej mládeže a  podľa finančných možností aj účasť na iných významných medzinárodných podujatiach a adekvátne materiálno technické vybavenie reprezentácie a talentovaných športovcov.  K jednotlivým plánovaným podujatiach sa uskutočnila obsiahla diskusia s doplňujúcimi návrhmi. Po prerokovaní predmetných návrhov sa uskutočnilo hlasovanie:

Prítomní: 16 hlasov      Za: 16 hlasov      Proti: nikto    Zdržal sa: nikto

 • Uznesenie č. 5/2019: ČS schválila rozpočet  SZRT-ŠKRT na rok 2019.  

K bodu 9: Prezident informoval o účasti a priebehu 55. VZ SOV, ktoré sa uskutočnilo 7.12.2018. Na tomto zasadnutí bola schválená transformácia SOV na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia a nová symbolika SOV. Hlavnou úlohou bude vytvorenie Fondu na podporu rozvoja športu, športových poukazov a zastrešenie aj športových organizácii, ktoré nepatria medzi olympijské športy. V diskusii sa vyjadrili pozitívne k nášmu budúcemu členstvu  v SOaŠV a to podľa záverov zasadnutia VV SZRT vo V. Pavloviciach s predpokladom predloženia podkladov do jesenného zasadnutia VZ SOaŠV. Ďalej informoval členskú schôdzu  o obsahu výročnej správy SZRT za rok 2018, ktorej vypracovanie a schválenie vyplýva zo zákona o športe a návrhu na voľbu Ing. Jozefa Cisárika za nezávislého kontrolóra SZRT.   V diskusii sa k obsahu vystúpenia a personálnemu návrhu prezidenta SZRT vyjadrili všetci členovia. Na záver tohto rokovacieho bodu prezidentka NŠKRT predložila žiadosti o členstvo v NŠKRT k 1.1.2019. Po prerokovaní návrhov sa uskutočnilo hlasovanie:

Prítomní: 16 hlasov      Za: 16 hlasov        Proti: nikto        Zdržal sa: nikto

 • Uznesenie č. 6/2019: ČS schválila  termíny domácich a zahraničných podujatí na rok 2018.
 • Uznesenie č. 7/2019: ČS schválila  kritéria na výber štátnej športovej reprezentácie na rok 2018.
 • Uznesenie č. 8/2019: ČS schválila  kritéria na percentuálne členenie príspevku uznanému športu SZRT-ŠKRT na rok 2019.
 • Uznesenie č. 9/2019: ČS schválila žiadosti o členstvo v NŠKRT.
 • Uznesenie č. 10/2019: ČS schválila výročnú správu SZRT za rok 2018.
 • Uznesenie č. 11/2019: ČS schválila Ing. Jozefa Cisárika za kontrolóra SZRT na 3 roky.

K bodu 10:

 • Uznesenie č. 1/2019: ČS schvaľuje program zasadnutia tak ako je uvedený v tejto zápisnici.
 • Uznesenie č. 2/2019: ČS zvolila návrhovú komisiu v zložení: Juraj Mészáros, Marian Lepko, Rastislav Náhlik, mandátovú komisiu v zložení: Jan Mészáros, Daniel Poničan a Pavol Konkoľ, za zapisovateľa Ján Petrányi a overovateľa zápisnice Marianna Jankovičová.
 • Uznesenie č. 3/2019: ČS schválila správu o činnosti SZRT a čerpanie dotácie za rok 2018. 
 • Uznesenie č. 4/2019: ČS berie na vedomie správu kontrolnej komisie.
 • Uznesenie č. 5/2019: ČS schválila rozpočet  SZRT-ŠKRT na rok 2019.
 • Uznesenie č. 6/2019: ČS schválila  termíny domácich a zahraničných podujatí na rok 2019. Uznesenie č. 7/2019: ČS schválila  kritéria na výber štátnej športovej reprezentácie na rok 2019.
 • Uznesenie č. 8/2019: ČS schválila  kritéria na percentuálne členenie príspevku uznanému športu SZRT-ŠKRT na rok 2019.
 • Uznesenie č. 9/2019: ČS schválila žiadosti o členstvo v NŠKRT.
 • Uznesenie č. 10/2019: ČS schválila výročnú správu SZRT za rok 2018.
 • Uznesenie č. 11/2019: ČS schválila Ing. Jozefa Cisárika za kontrolóra SZRT na 3 roky.

K bodu 11: Po vyčerpaní programu prezident SZRT poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.

Predsedajúci: Juraj Mészárosa v.r.    Zapísal: Ján Petrányi, v.r.    Overovateľ: Marianna Jankovičová v.r.

                                                                           

Príloha: Prezenčná listina účastníkov                        V Banskej Bystrici, 22.6.2019

Prezencka CS 2019

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE