• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zápisnica

zo zasadnutia Výkonného výboru SZRT konaného dňa 9.3.2019 vo Velkých Pavloviciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m

Otvorenie

  1. Kontrola uznesenia
  2. Hodnotenie činnosti SZRT za rok 2018
  3. Správa kontrolnej komisie
  4. Plán činnosti a návrh rozpočtu na r. 2019,  vyúčtovanie dotácie za r. 2018.
  5. Členstvo v SOaŠV. 
  6. Diskusia
  7. Uznesenie
  8. Záver

Ad 1/ Vykonal prezident p. Mészáros.

Ad 2/ Kontrolu uznesenia vykonal p. Jankovič , ktorý konštatoval  splnenie prijatých uznesení.

Ad 3/ Správu o činnosti SZRT od posledného zasadnutia VV predniesol p. Mészáros. Informoval o vyúčtovaní dotácií za rok 2018 jednak príspevku uznanému športu, príspevok Top tímu 2017 a odmien športovcov za medailové umiestnenia na MS 2018.  Zvlášť podrobne informoval o podujatiach Svetového pohára,  historickom víťazstve Vanessy Staršicovej v kategórii junioriek,  vynikajúcom 2. mieste Michaeli Némethovej v kategórii žien a Jana Mészárosa v kategórii mužov. Úspechom sa skončili MS v Ronneby kde Jan Mészáros získal zlatú v päťboji , Tomáš Valášek historické seniorské zlato v záťaži skish, Michaela Némethová a Jana Jankovičová historické striebro v družstve žien, ku ktorému pridala bronz Jana Jankovičová v záťaži skish a bronz Rasťo Náhlik v muške diaľke jednoruč. Vďaka týmto výsledkom sme sa vo svetovom rankingu umiestnili na vynikajúcom 3. mieste.  Dve strieborné medaile Vanessy Staršicovej v D3 a D1-5, bronz v D5 a bronzová v družstvách junioriek Lepková, Staršicová na MS Pulawy sú vynikajúcou bodkou za hodnotený castingový rok. V závere  prezident skonštatoval zlepšenú prácu s mládežou v kluboch a požiadal členov VV aby sa naďalej venovali tejto cieľovej skupine ako aj vyhľadávaniu talentov a propagácii castingu.

Ad 4/  Správu kontrolnej komisie predniesla Zuzana Náhliková, kde prezentovala výsledky namátkovej kontroly účtovných dokladov, priebehu čerpanie príspevkov MŠVVaŠ SR a ich vyúčtovania, podkladov spracovaných účtovníckou firmou, kde poskytol prezident SZRT vysvetlenia k požadovaným položkám. Kontrolná komisia na základe vykonanej kontroly konštatovala, že vyúčtovanie dotácie je v súlade s účtovnými pravidlami zákona o účtovníctve a s čerpaním prostriedkov na plánované podujatia. Kontrolná komisia konštatovala, že bola akceptovaná požiadavka z poslednej kontroly. Kontrolná komisia odporúča schváliť členskej schôdzi účtovnú závierku za rok 2018.

Ad 5/ V nadväznosti na termínovník  ICSF upresnil Mészáros a Konkoľ termíny domácich a zahraničných  podujatí SZRT a SRZ ktoré sú koordinované prezidentom SZRT a predsedom sekcie RT pri Rade SRZ Žilina. Obidvaja pozitívne hodnotili spoluprácu za rok 2018. Prezident SZRT predložil návrh nominačných kritérií a podujatí  na výber seniorskej reprezentácie SR v roku 2019 vrátane kritérií na výber talentovaných športovcov do 23 rokov.  Informoval o príspevku uznanému športu a  TOP športovcom z MŠVVaŠ SR, návrhu kritérií percentuálneho členenia  príspevku uznanému športu a návrhu plánu domácich a zahraničných športových podujatí  a ich rámcovom rozpočte na rok 2019.  Prioritou budú MS seniorov v Hlubokej nad Vltavou (CZE), ďalej účasť na vybraných podujatiach SP, podujatiach talentovanej mládeže do 23 rokov, výber adeptov RT z radov školskej mládeže a  podľa finančných možností aj účasť na iných významných medzinárodných podujatiach a adekvátne materiálno technické vybavenie reprezentácie a talentovaných športovcov.  K vyúčtovaniu dotácie za rok 2018 poskytol vyčerpávajúce informácie prezident z podkladov spracovaných účtovníčkou zmluvnej firmy.  Ďalej poskytol k nahliadnutiu účtovné doklady,  podal vysvetlenie k požadovaným položkám a informoval o plnení  požiadavky MŠVVaŠ SR na transparentnú prezentáciu mesačného čerpanie dotácie na webovej stránke SZRT.

Ad 6/ Prezident informoval o účasti a priebehu 55. VZ SOV, ktoré sa uskutočnilo 7.12.2018. Na tomto zasadnutí bola schválená transformácia SOV na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia a nová symbolika SOV. Hlavnou úlohou bude vytvorenie Fondu na podporu rozvoja športu, športových poukazov a zastrešenie aj športových organizácii, ktoré nepatria medzi olympijské športy. V diskusii sa vyjadrili pozitívne všetci členovia VV k otázke členstva SZRT v SOaŠV a to v termíne jesenného zasadnutia VZ SOaŠV.

Ad 7/ V diskusii vystúpili jednotliví členovia členovia VV a pozitívne sa vyjadrili k  čerpaniu dotačných prostriedkov. Michalik predložil návrh nominačných kritérií a pretekov na výber reprezentácie na rok 2019. Jan Mészáros predložil návrh interného predpisu povinností člena TOP Tímu voči SZRT na diskusiu.         

Ad 8/ Uznesenie:

1/19 Berie na vedomie správu prezidenta o činnosti SZRT od posledného zasadnutia VV.

2/19  Berie na vedomie správu kontrolnej komisie.

3/19 Schvaľuje termínovník podujatí RT, nominačné kritéria a preteky na rok 2019 a vecný plán a finančný rozpočet akcií na rok 2019, obsadenie seniorských a juniorských SP v r. 2019   

4/19 Schvaľuje vyúčtovanie dotácie poskytnutej MŠVVaŠ SR na rok 2018.

5/19 Schvaľuje návrh interného predpisu pre členov TOP Tímu na rok 2019.

6/19 Ukladá prezidentovi pripraviť podklady týkajúce sa členstva SZRT v SOaŠV.

Uznesenia 1/19 až 6/19 boli všetkými členmi VV jednomyseľne schválené.

Ad 9/ Na záver prezident poďakoval členom VV za aktívnu účasť.

 

 

Zapísal: Pavol Konkoľ v.r.   Predsedajúci: Juraj Mészáros v.r.    Overovateľ: Marianna Jankovičová v.r.                 Príloha: Prezenčná listina účastníkov   10.3.2019

 

Prezencka VV 2019

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE