• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zápisnica zo zasadnutia Členskej schôdze SZRT konanej dňa 19.5.2018 v Gabčíkove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program

1. Otvorenie
2. Schválenie programu Členskej schôdze
3. Voľba zapisovateľa, overovateľa zápisnice, pracovných komisií
4. Kontrola uznesenia
5. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti ČS
6. Správa o činnosti SZRT a čerpaní dotácie za rok 2017
7. Správa kontrolnej komisie
8. Rozpočet SZRT na rok 2018
9. Diskusia
10. Správa návrhovej komisie
11. Uznesenie
12. Záver

K bodu 1: Zasadnutie ČS otvoril a viedol Juraj Mészáros prezident SZRT, ktorý konštatoval prítomnosť osôb podľa prezenčnej listiny a uznášaniaschopnosť ČS.

K bodu 2: Prezident predložil návrh programu ČS, schválený na VV SZRT. Po prerokovaní sa uskutočnilo hlasovanie:
Prítomní: 13 hlasov Za: 13 hlasov Proti: nikto Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 1/2018: ČS schvaľuje program zasadnutia tak ako je uvedený v tejto zápisnici.

K bodu 3: ČS prerokovala návrhy prítomných účastníkov na voľbu zapisovateľa, overovateľa zápisnice a na voľbu pracovných komisií. Za zapisovateľa bola navrhnutá Marianna Jankovičová, za overovateľa Ján Petrányi, ďalej bola predložená návrhová komisia v zložení: Juraj Mészáros, Marián Lepko a Rastislav Náhlik a mandátová komisia v zložení: Jan Mészáros, Ján Brodniansky, Pavol Konkoľ. Po prerokovaní predložených návrhov sa uskutočnilo hlasovanie:
Prítomní: 13 hlasov Za: 13 hlasov Proti: nikto Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 2/2018: ČS zvolila návrhovú komisiu v zložení: Juraj Mészáros, Marian Lepko, Rastislav Náhlik, mandátovú komisiu v zložení: Jan Mészáros, Ján Brodniansky a Pavol Konkoľ, za zapisovateľa Mariannu Jankovičovú a overovateľa zápisnice Jána Petrányiho.

K bodu 4: Kontrolu uznesenia vykonal Miroslav Jankovič a konštatoval ich priebežné plnenie.

K bodu 5: Mandátová komisia v predloženej správe konštatovala, že ČS je uznášaniaschopná.

K bodu 6: Správu o činnosti SZRT za uplynulé obdobie predniesol Juraj Mészáros, ktorý informoval o vyúčtovaní dotácií za rok 2017 a to príspevku uznanému športu a dotácie členom Top tímu a odmien športovcov za medailové umiestnenia na MS 2017. Ďalej informoval o kongrese ICSF konanom 17.-19.11.2017 v Tarnowo-Podgorne, o podujatiach Svetového pohára a historickom víťazstve Karola Michalika v kategórii mužov a vynikajúcom 2. mieste Michaeli Némethovej v kategórii žien. Rovnako si veľké uznanie zaslúžia Jan Mészáros za dve zlaté, Karol Michalik za striebro a družstvo mužov za bronz na MS v Szamotuloch. Za skvelé športové výkony sa Slovensko umiestnilo vo svetovom rankingu na vynikajúcom 3. mieste za Českou republikou a Poľskom. Dva tituly majsteriek sveta Vanessy Staršicovej a Michaeli Brodnianskej a bronz v družstvách junioriek na MS v Bratislave sú zlatou bodkou za najlepší castingový rok Slovenska v doterajšej histórii. V závere správy sa prezident kriticky vyjadril k práci s mládežou a požiadal členov VV aby sa v kluboch venovali tejto cieľovej skupine, vyhľadávaniu talentov a propagácii castingu aj v základných školách kde je nepochybne skrytý veľký potenciál. K vyúčtovaniu dotácie za rok 2017 poskytol vyčerpávajúce informácie prezident z podkladov spracovaných účtovníčkou zmluvnej firmy. Ďalej poskytol k nahliadnutiu účtovné doklady, podal vysvetlenie k požadovaným položkám a informoval o plnení požiadavky MŠVVaŠ SR na transparentnú prezentáciu mesačného čerpanie dotácie na webovej stránke SZRT. Po prerokovaní správy sa uskutočnilo hlasovanie:
Prítomní: 13 hlasov Za: 13 hlasov Proti: nikto Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 3: ČS schválila správu o činnosti SZRT a čerpanie dotácie za rok 2017.

K bodu 7: Správu kontrolnej komisie predniesla Náhliková, ktorá na úvod konštatovala, že prezident SZRT poskytol komisii všetky účtovné doklady, priebežné čerpanie dotácie, vyúčtovanie dotácie, podklady spracované účtovníckou firmou, poskytol vysvetlenie k požadovaným položkám. Kontrolná komisia na základe vykonanej kontroly konštatovala, že vyúčtovanie dotácie je v súlade s účtovnými pravidlami zákona o účtovníctve a s čerpaním prostriedkov na plánované podujatia. Kontrolná komisia konštatovala, že bola akceptovaná požiadavka z poslednej kontroly aby súčasťou vyúčtovania cestovných nákladov boli cestovné správy.
Uznesenie č. 4: ČS berie na vedomie správu kontrolnej komisie.

K bodu 8: Prezident predložil návrh rozpočtu na rok 2018 z príspevku uznanému športu, dotácie TOP športovcom zo zdrojov MŠVVaŠ SR, návrh kritérií na percentuálne členenie príspevku uznanému športu SZRT a ŠKRT, návrh rozpočtu domácich a zahraničných športových podujatí na rok 2018. K jednotlivým plánovaným podujatiach sa uskutočnila obsiahla diskusia s doplňujúcimi návrhmi. Po prerokovaní predmetných návrhov sa uskutočnilo hlasovanie:
Prítomní: 13 hlasov Za: 13 hlasov Proti: nikto Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 5/2018: ČS schválila rozpočet SZRT-ŠKRT na rok 2018.

K bodu 9: V diskusii vystúpili jednotliví členovia členovia VV a pozitívne sa vyjadrili k čerpaniu dotačných prostriedkov. V nadväznosti na medzinárodný termínovník ICSF upresnil Mészáros a Konkoľ termíny domácich a zahraničných podujatí SZRT a SRZ, pričom obidvaja pozitívne hodnotili spoluprácu menovaných subjektov v roku 2017. Navrhli upraviť nominačné kritéria na výber reprezentácie SR, počet nominačných pretekov s tým, že preteky SP 2018 nemožno zaradiť medzi nominačné preteky, nakoľko sa ho nemôžu zúčastniť všetci reprezentanti. Prioritou budú MS v Ronneby (SWE) ďalej vybrané podujatia SP, podujatia talentovaných juniorov do 23 rokov, výber adeptov RT z radov školskej mládeže, podľa finančných možností aj účasť na iných významných medzinárodných podujatiach a adekvátne materiálno technické vybavenie reprezentácie a talentovaných športovcov Prezidentka NŠKRT predložila žiadosti o členstvo v NŠKRT k 1.1.2018. Po prerokovaní návrhov sa uskutočnilo hlasovanie:
Prítomní: 13 hlasov Za: 13 hlasov Proti: nikto Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 6/2018: ČS schválila termínovník domacich a zahraničných podujatí na rok 2018. Uznesenie č. 7/2018: ČS Schválila kritéria na výber štátnej športovej reprezentácie na rok 2018. Uznesenie č. 8/2018: ČS schválila kritéria na percentuálne členenie príspevku uznanému športu SZRT-ŠKRT na rok 2018. Uznesenie č. 9/2018: ČS schválila žiadosti o členstvo v NŠKRT.

K bodu 10: Po drobných pripomienkach a záverečnej formulácii predniesol návrh uznesení predseda návrhovej komisie Náhlik.

K bodu 11: Po prednesení návrhov uznesení boli tieto jednotlivo schválené ČS.

K bodu 12: Po vyčerpaní programu prezident SZRT poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.

V Gabčíkove, 19.5.2018

Zapísal: M. Jankovičová 
Overovateľ: Ján Petrányi 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE