• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SZRT konaného dňa 11.3.2018 vo Velkých Pavloviciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Správa o činnosti za hodnotené obdobie
4. Správa kontrolnej komisie
5. Termínovník podujatí RT, kritéria výberu reprezentácie SR, plán práce a rozpočet na rok 2018
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver

Ad 1/ Vykonal prezident p. Mészáros.

Ad 2/ Kontrolu uznesenia vykonal p. Jankovič , ktorý konštatoval splnenie prijatých uznesení.

Ad 3/ Správu o činnosti SZRT od posledného zasadnutia VV predniesol p. Mészáros. Informoval o vyúčtovaní dotácií za rok 2017 a to príspevku uznanému športu, členom Top tímu 2017 a odmien športovcov za medailové umiestnenia na MS 2017. Informoval o kongrese ICSF konanom 17.-19.11.2017 v Tarnowo-Podgorne. Zvlášť podrobne informoval o podujatiach Svetového pohára a historickom víťazstve Karola Michalika v kategórii mužov a vynikajúcom 2. mieste Michaeli Némethovej v kategórii žien. Rovnako si veľké uznanie zaslúžia Jan Mészáros za dve zlaté, Karol Michalik za striebro a družstvo mužov za bronz na MS v Szamotuloch. Za skvelé športové výkony sa Slovensko umiestnilo vo svetovom rankingu na vynikajúcom 3. mieste za Českou republikou a Poľskom. Dva tituly majsteriek sveta Vanessy Staršicovej a Michaeli Brodnianskej a bronz v družstvách junioriek na MS v Bratislave sú zlatou bodkou za najlepší castingový rok Slovenska v doterajšej histórii. V závere správy sa prezident kriticky vyjadril k práci s mládežou a požiadal členov VV aby sa v kluboch venovali tejto cieľovej skupine, vyhľadávaniu talentov a propagácii castingu aj v základných školách kde je nepochybne skrytý veľký potenciál.

Ad 4/ Správu kontrolnej komisie predniesla Náhliková, ktorá na úvod konštatovala, že prezident SZRT poskytol komisii všetky účtovné doklady, priebežné čerpanie dotácie, vyúčtovanie dotácie, podklady spracované účtovníckou firmou, poskytol vysvetlenie k požadovaným položkám. Kontrolná komisia na základe vykonanej kontroly konštatovala, že vyúčtovanie dotácie je v súlade s účtovnými pravidlami zákona o účtovníctve a s čerpaním prostriedkov na plánované podujatia. Kontrolná komisia konštatovala, že bola akceptovaná požiadavka z poslednej kontroly aby súčasťou vyúčtovania cestovných nákladov boli cestovné správy. Kontrolná komisia odporúča schváliť členskej schôdzi účtovnú závierku za rok 2017.

Ad 5/ V nadväznosti na medzinárodný termínovník ICSF upresnil Mészáros a Konkoľ termíny domácich a zahraničných podujatí SZRT a SRZ, pričom obidvaja pozitívne hodnotili spoluprácu obidvoch menovaných subjektov v roku 2017. Prezident SZRT predložil návrh nominačných kritérií na výber seniorskej reprezentácie SR v roku 2018 a kritériá na výber talentovaných športovcov do 23 rokov. Informoval ďalej o príspevku uznanému športu a dotácii TOP športovcom z MŠVVaŠ SR. Návrh kritérií na percentuálne členenie príspevku uznanému športu predložil VV prezident, ktorý predložil aj návrh plánu domácich a zahraničných športových podujatí a ich rámcový rozpočet na rok 2018. Prioritou budú MS v Ronneby (SWE) ďalej vybrané podujatia SP, podujatia talentovaných juniorov do 23 rokov, výber adeptov RT z radov školskej mládeže, podľa finančných možností aj účasť na iných významných medzinárodných podujatiach a adekvátne materiálno technické vybavenie reprezentácie a talentovaných športovcov. K vyúčtovaniu dotácie za rok 2017 poskytol vyčerpávajúce informácie prezident z podkladov spracovaných účtovníčkou zmluvnej firmy. Ďalej poskytol k nahliadnutiu účtovné doklady, podal vysvetlenie k požadovaným položkám a informoval o plnení požiadavky MŠVVaŠ SR na transparentnú prezentáciu mesačného čerpanie dotácie na webovej stránke SZRT.

Ad 6/ V diskusii vystúpili jednotliví členovia členovia VV a pozitívne vyjadrili k čerpaniu dotačných prostriedkov. Navrhli upraviť nominačné kritéria na výber reprezentácie SR, počet nominačných pretekov s tým, že preteky SP 2018 nemožno zaradiť medzi nominačné preteky, nakoľko sa ho nemôžu zúčastniť všetci reprezentanti. Prezidentka NŠKRT predložila žiadosti o členstvo v NŠKRT k 1.1.2018.

Ad 7/ Uznesenie:
1/18 Berie na vedomie správu prezidenta o činnosti SZRT od posledného zasadnutia VV.
2/18 Berie na vedomie správu kontrolnej komisie.
3/18 Schvaľuje termínovník podujatí RT, nominačné kritéria na výber reprezentácie SR v roku 2018 a finančný rozpočet akcií na rok 2018.
4/18 Schvaľuje vyúčtovanie dotácie poskytnutej MŠVVaŠ SR na rok 2017 .
5/18 Schvaľuje prihlášky o členstvo v SZRT-NŠKRT a ukladá prezidentovi SZRT predložiť ich na schválenie ČS.

Ad 8/ Na záver prezident poďakoval členom VV za aktívnu účasť .

Zapísal: Náhlik 11.3.2018

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE