• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zápisnica zo zasadnutia výboru SZRT konaného dňa 2.3.2016 v Nových Zámkoch

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa o činnosti za hodnotené obdobie
  4. Termínovník podujatí RT, kritéria výberu reprezentácie SR, plán práce a rozpočet na rok 2016
  5. Vyúčtovanie dotácie poskytnutej v roku 2015
  6. Implementácia zákona o športe v SZRT
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver

Ad 1/ Vykonal prezident p. Mészáros.

Ad 2/ Kontrolu uznesenia vykonal p. Jankovič a konštatoval vecné a časové plnenie uznesení.

Ad 3/ Správu o činnosti od posledného zasadnutia a zabezpečenie úloh štátnej športovej reprezentácie v RT predniesol p. Mészáros. Informoval o rozvoji programu na vyhľadávanie talentovanej mládeže a podpore zo strany MŠVVaŠ SR.

Ad 4/ V nadväznosti na termínovník podujatí ICSF, SRZ navrhli Jankovič a Mészáros termíny SZRT, nominačné kritéria na výber seniorskej reprezentácie SR na rok 2016. Na základe výšky dotácie MŠVVaŠ poskytnutej SZRTna rok 2016 sa navrhol plán športových podujatí a ich rozpočet. Prioritu bude mať vrcholné podujatie MS v Castellóne a vzhľadom na financie účasť na ostatných medzinárodných podujatiach bude limitovaná, pričom prednosť budú mať vybrané podujatia SP.

Ad 5/ K vyúčtovaniu dotácie za rok 2015 poskytol vyčerpávajúce informácie prezident, ktorý detailne informoval o čerpaní dotácie z podkladov spracovaných účtovníčkou zmluvnej firmy. Ďalej poskytol k nahliadnutiu účtovné doklady, podal vysvetlenie k požadovaným položkám a informoval o plnení požiadavky MŠVVaŠ SR na transparentnú prezentáciu mesačného čerpanie dotácie na webovej stránke SZRT. Revízna komisia SZRT na základe vykonanej kontroly konštatovala, že vyúčtovanie dotácie je v súlade s účtovnými pravidlami zákona o účtovníctve a s čerpaním prostriedkov na plánované podujatia. Súčasne schválila účtovnú uzávierku a informáciu o prijímateľovi dotácie v roku 2015.

Ad 6/ Prezident poverený výborom SZRT informoval o stave prípravy zmeny stanov SZRT, ktoré si vyžadujú implementáciu zákona o športe (č.440/2015 Z.z.) podľa poskytnutého vzoru MŠVVaŠ SR a v požadovanom termíne. Z ďalších zákonom požadovaných povinností na splnenie podmienok na vydanie osvedčenia o uznaní za Národný športový zväz je registrácia minimálne 5 športových klubov a 100 aktívnych registrovaných športovcov, členstvo v medzinárodnej federácii castingu, organizácia celoštátnych súťaží, zabezpečenie prípravy a účasti štátnej športovej reprezentácie na vrcholných podujatiach (MS, SP a pod.) a dominantná pôsobnosť na území SR. Členovia výboru odporučili vytvorenie 5 klubov podľa početnosti členskej základne v mieste ich trvalého bydliska a kvalifikovaného personálneho manažmentu prípravného výboru a to v Nových Zámkoch, Bratislave, Zvolene, Senci a Prešove.

Ad 7/ V diskusii sa členovia výboru pozitívne vyjadrili k čerpaniu dotačných prostriedkov a súčasne vyjadrili potrebu kontinuálneho zabezpečovania finančných zdrojov od potencionálnych sponzorov. Prezident SZRT odporučil rozšíriť podujatia na vyhľadávanie talentov v rybolovnej technike na základných školách pri rôznych telovýchovných aktivitách a v spolupráci so základnými organizáciami rybárskeho zväzu na rybárskych pretekoch s hlavným akcentom na užšie prepojenie so športovým rybolovom.

Ad 8/ Uznesenie:
1/16 Berie na vedomie informáciu prezidenta o aktivitách od posledného zasadnutia výboru.
2/16 Berie na vedomie správu revíznej komisie.
3/16 Schvaľuje termínovník podujatí RT, nominačné kritéria na výber reprezentácie SR a finančný rozpočet akcií na rok 2016.
4/16 Schvaľuje vyúčtovanie dotácie poskytnutej MŠVVaŠ SR na rok 2015 .
5/15 Ukladá prezidentovi zabezpečiť ďalšiu implementáciu zákona o športe v podmienkach SZRT prostredníctvom zmeny stanov SZRT, podporiť vznik klubov RT a ich registráciu ako občianskych združení podľa zákona č. 83/1990.

Ad 9/ Na záver poďakoval p. Mészáros všetkým prítomným za ich účasť a pripomienky.

Zapísala: p. Náhliková 15.3.2016

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE