• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zápisnica z mimoriadnej Členskej schôdze Slovenského zväzu rybolovnej techniky konanej dňa 29. apríla 2017

Prítomní: 19 členov - podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

  1. Otvorenie
  2. Zosúladenie stanov SZRT so zákonom o športe
  3. Záver

K bodu 1: Zasadnutie MČS otvoril a viedol MVDr. Juraj Mészáros prezident SZRT, ktorý konštatoval prítomnosť osôb podľa prezenčnej listiny a uznášaniaschopnosť mimoriadnej členskej schôdze.

K bodu 2: Prezident navrhol na základe odporúčania VV SZRT členskej schôdze schváliť zmenu stanov Slovenského zväzu rybolovnej techniky, Nové Zámky, registrovaných Ministerstvom vnútra SR dňa

8.7.2016 pod č. VVS/1-900/90-6937-1. Dôvodom zmeny doterajších stanov SZRT je ich zosúladenie s príslušnými ustanoveniami zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetci prítomní členovia vyjadrili súhlas s predloženým návrhom stanov SZRT.

Hlasovanie:

Prítomní: 19 hlasov Za: 19 hlasov Proti: nikto Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 1/2017: ČS schvaľuje text zmeny stanov SZRT, ktorí je súčasťou prílohy zápisnice. Súčasne poveruje prezidenta aby zmenu stanov oznámil na MV SR.

K bodu 3: Po vyčerpaní programu prezident SZRT ukončil zasadnutie MČS a poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť.

V Nových Zámkoch, 29.04.2017
Zapísala: Mgr. Marianna Jankovičová

Overovateľ zápisnice:
Ján Petrányi

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE