• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Z Á P I S N I C A

z Valného zhromaždenia Slovenského zväzu rybolovnej techniky

konaného dňa 11. júna 2016

 

Prítomní:  20 členov - podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu a zmeny stanov
 3. Voľba komisií
 4. Voľba prezidenta SZRT, zapisovateľa a overovateľa
 5. Voľba orgánov SZRT – výkonného výboru a kontrolnej komisie
 6. Diskusia
 7. Záver

K bodu 1: Zasadnutie VZ otvoril a viedol MVDr. Juraj Mészáros, ktorý konštatoval prítomnosť všetkých osôb podľa prezenčnej listiny a uznášaniaschopnosť VZ.

K bodu 2: MVDr. Juraj Mészáros predložil návrh programu VZ a zmenu stanov Slovenského zväzu rybolovnej techniky, Nové Zámky, registrovaného Ministerstvom vnútra SR dňa 1.12.1992 pod č. VVS/1-900/90-6937. Text zmeny stanov je prílohou zápisnice. Dôvodom zmeny stanov je zosúladenie stanov SZRT s príslušnými ustanoveniami zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlasovanie:

Prítomní: 20 hlasov        Za: 20 hlasov       Proti: nikto       Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 1/2016: VZ schvaľuje text zmeny stanov a program zasadnutia VZ tak ako je uvedený v tejto zápisnici.

K bodu 3: VZ prerokovalo návrhy prítomných účastníkov VZ na členov mandátovo návrhovej a volebnej komisie v tomto zložení: Ladislav Supák, Ján Brodniansky, František Vagyovszký a Pavol Konkoľ, Marián Lepko, Roman Révay.

Uznesenie č. 2/2016: VZ zvolilo mandátovo návrhovú komisiu v zložení Ladislav Supák, Ján Brodniansky, František Vagyovszký a volebnú Pavol Konkoľ, Marián Lepko, Roman Révay.

K bodu 4: VZ prerokovalo návrhy prítomných účastníkov VZ na voľbu prezidenta, zapisovateľa a overovateľa. Za prezidenta bol navrhnutý MVDr. Juraj Mészáros, za zapisovateľa Mgr. Marianna Jankovičová a za overovateľa Ján Petrányi.

Hlasovanie:

Prítomní: 20 hlasov         Za: 20 hlasov        Proti: nikto       Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 3/2016: VZ za prezidenta SZRT zvolilo MVDr. Juraja Mészárosa, za zapisovateľa VZ Mgr. Mariannu Jankovičovú a za overovateľa Jána Petrányiho.

K bodu 5: Do Výkonného výboru navrhli účastníci VZ tieto osoby:

 1. Juraj Mészáros -  prezident
 2. Karol Michalik -  člen
 3. Miroslav Jankovič -  člen
 4. Jan Mészáros -  člen
 5. Rastislav Náhlik -  člen

 Do kontrolnej komisie navrhli účastníci VZ:

 1. Zuzana Náhliková - člen
 2. Viera Michaliková - člen
 3. Zuzana Emberová - člen

VZ prerokovalo návrhy na voľbu výkonného výboru a kontrolnej komisie a hlasovalo nasledovne:

Prítomní: 20 hlasov           Za: 20 hlasov          Proti: nikto       Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 4/2016: VZ schvaľuje zloženie Výkonného výboru a kontrolnej komisie OZ v tomto zložení:

 1. Juraj Mészáros -  prezident
 2. Karol Michalik -  člen
 3. Miroslav Jankovič  -  člen
 4. Jan Mészáros -  člen
 5. Rastislav Náhlik -  člen

Kontrolná komisia v zložení:

 1. Zuzana Náhliková - člen
 2. Viera Michaliková - člen
 3. Zuzana Emberová - člen

K bodu 5:

Po zvolení členov orgánov OZ  Výkonného výboru a Kontrolnej komisie dalo VZ  časový priestor jednotlivým orgánom, aby si v zmysle stanov zvolili 2 viceprezidentov VV a v kontrolnej komisii predsedu. Prítomní členovia VV navrhli spomedzi seba za 1. viceprezidenta Ing. Karola Michalika a 2. viceprezidenta Miroslava Jankoviča.

Hlasovanie:

Prítomní: 5 hlasov         Za:  5 hlasov        Proti: nikto         Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 5/2016: VZ schvaľuje prednesený návrh menovania 1. a 2. viceprezidenta VV a schválilo za 1. viceprezidenta Ing. Karola Michalika a za 2. viceprezidenta schválilo Miroslava Jankoviča.

Ďalej v rámci tohto bodu prebiehala voľba predsedu kontrolnej komisie. Prítomní členovia kontrolnej komisie navrhli spomedzi seba za predsedu Mgr. Zuzanu Náhlikovú. Kontrolná komisia za predložený návrh na menovanie svojho predsedu súhlasila a nasledovalo hlasovanie.

Hlasovanie:

Prítomní: 3 hlasy               Za: 3 hlasy                Proti: nikto          Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 6/2016: VZ schvaľuje prednesený návrh na predsedu kontrolnej komisie a za predsedu kontrolnej komisie schválilo Mgr. Zuzanu Náhlikovú.

K bodu 6:

Diskusia podporila doterajší program rozvoja mládežníckeho castingu do roku 2020 , zdôraznila nevyhnutnosť výberu a podpory  talentov vo veku 15-18 rokov ako budúcej seniorskej reprezentácie a vo svetovom rankingu dosiahnúť do roku 2020 umiestnenie v prvej trojke.

V oblasti propagácie rybolovnej techniky hlavný dôraz klásť na jej zásadný význam na ceste k rybárskej dokonalosti.

K bodu 7:

Po vyčerpaní programu prezident SZRT ukončil zasadnutie VZ a poďakoval všetkým prítomný za ich aktívnu účasť.

 

 

V Nových Zámkoch, 11.06.2016

 

Zapísal: Mgr. Marianna Jankovičová                                                 ......................................................

Overovateľ zápisnice:

Ján Petrányi                                                                                           

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE