• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zápisnica
zo zasadnutia Výkonného výboru SZRT konaného dňa 12.4.2017 v Nových Zámkoch

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program

  • Otvorenie
  • Kontrola uznesenia
  • Správa o činnosti za hodnotené obdobie
  • Termínovník podujatí RT, kritéria výberu reprezentácie SR, plán práce a rozpočet na rok 2017
  • Zosúladenie zákona o športe so stanovami SZRT
  • Diskusia
  • Uznesenie
  • Záver

Ad 1/ Vykonal prezident p. Mészáros.

Ad 2/ Kontrolu uznesenia vykonal p. Jankovič a konštatoval vecné a časové plnenie uznesení.

Ad 3/ Správu o činnosti od posledného zasadnutia predniesol p. Mészáros. Informoval o vyúčtovaní dotácie za rok 2016, poskytnutí príspevku uznanému športu, príspevku 6 členom Top tímu a odmenách športovcov za medailové umiestnenia na MS 2016.

Ad 4/ V nadväznosti na termínovník podujatí ICSF a SRZ upresnili Jankovič a Mészáros termíny podujatí SZRT, nominačné kritéria na výber seniorskej reprezentácie SR na rok 2017, kritériá na výber talentovaných juniorov do 23 rokov. Na základe celkovej výšky dotácie MŠVVaŠ poskytnutej SZRT na rok 2017 a požiadavky na percentuálne členenie príspevku VV navrhol plán športových podujatí a ich rámcový rozpočet. Prioritou budú MS v Szamotuloch, vybrané podujatia SP, podujatia talentovaných juniorov do 23 rokov, výber adeptov RT z radov školskej mládeže a podľa finančných možností aj účasť na iných významných medzinárodných podujatiach (MSV Szamotuly, Veteran Cup). K vyúčtovaniu dotácie za rok 2016 poskytol vyčerpávajúce informácie prezident, ktorý detailne informoval o čerpaní dotácie z podkladov spracovaných účtovníčkou zmluvnej firmy. Ďalej poskytol k nahliadnutiu účtovné doklady, podal vysvetlenie k požadovaným položkám a informoval o plnení požiadavky MŠVVaŠ SR na transparentnú prezentáciu mesačného čerpanie dotácie na webovej stránke SZRT. Kontrolná komisia SZRT na základe vykonanej kontroly konštatovala, že vyúčtovanie dotácie je v súlade s účtovnými pravidlami zákona o účtovníctve a s čerpaním prostriedkov na plánované podujatia. Súčasne schválila účtovnú uzávierku a informáciu o prijímateľovi dotácie v roku 2016.

Ad 5/ Prezident poverený VV SZRT informoval o posledných zmenách stanov SZRT, ktoré si vyžiadala implementácia zákona o športe (č.440/2015 Z.z.) na základe konzultácii a upresnení hlavnej kontrolórky MŠVVaŠ SR. Členovia VV sa podrobne oboznámili so zmenami stanov SZRT, ktoré sa musia schváliť na mimoriadnej členskej schôdzi do konca apríla 2017. VV schválil termín mimoriadnej členskej schôdze na schválenie stanov SZRT zosúladených so zákonom o športe.

Ad 6/ V diskusii sa členovia VV pozitívne vyjadrili k čerpaniu dotačných prostriedkov. Prezident SZRT odporučil prezidentom prítomných klubov zamerať hlavnú pozornosť na vyhľadávanie talentov v rybolovnej technike na základných školách pri rôznych telovýchovných aktivitách a v spolupráci so základnými organizáciami rybárskeho zväzu na rybárskych pretekoch s hlavným akcentom na užšie prepojenie so športovým rybolovom.

Ad 7/ Uznesenie:

1/17 Berie na vedomie informáciu prezidenta o aktivitách od posledného zasadnutia výboru.
2/17 Berie na vedomie správu kontrolnej komisie.
3/17 Schvaľuje termínovník podujatí RT, nominačné kritéria na výber reprezentácie SR a finančný rozpočet akcií na rok 2016.
4/17 Schvaľuje vyúčtovanie dotácie poskytnutej MŠVVaŠ SR na rok 2016 .
5/17 Schvaľuje stanovy SZRT zosúladené so zákonom o športe.
6/17 Schvaľuje termín a program mimoriadnej členskej schôdze.
7/17 Ukladá prezidentovi po členskej schôdzi registrovať zmenu stanov SZRT na MV SR.

Ad 8/ Poďakoval p. Mészáros všetkým prítomným za ich účasť a pripomienky.

Zapísala: p. Náhliková 12.4.2017

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE