• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Hlava I.

Smernice

SZRT je nezávislé, dobrovoľné združenie občanov zaujímajúcich sa o rybolovnú techniku (castingšport) ako súťažné odvetvie športového rybárstva a riadi sa Stanovami SZRT registrovanými na MV SR.
Cieľom SZRT je výchova mládeže, príprava, výber a nominácia štátnej športovej reprezentácie na vrcholné podujatia, školenie rozhodcov, organizovanie súťažných podujatí a vysielanie reprezentácie na športové podujatia za účelom propagácie slovenského castingu.
SZRT podporuje zakladanie Klubov a poskytuje im všestrannú pomoc. Členom SZRT môže byť aj právnická osoba spĺňajúca legislatívne podmienky uvedené v Stanovách SZRT.
SZRT organizuje sústredenia mladých adeptov RT, školenia inštruktorov, trénerov a zabezpečuje propagáciu rybolovnej techniky doma a v zahraničí.
Najvyšším orgánom SZRT je členská schôdza. V období medzi členskými schôdzami riadi činnosť Výkonný výbor(ďalej VV). Funkčné obdobie je štvorročné. VV vypracováva súťažné poriadky, pravidlá a navrhuje a vykonáva ich zmeny.

Hlava II.

Súťažný poriadok

Súťažný poriadok (ďalej SP) predstavuje súhrn opatrení, podľa ktorých sa organizujú preteky v RT. Preteká sa podľa platného medzinárodného súťažného poriadku ICSF a na regionálnej úrovni podľa ustanovení VV.
Preteky sa členia na celoštátne, nominačné, pohárové, propagačné a medzinárodné.
Preteká sa v kategóriach: muži, ženy, juniori a juniorky do 23 rokov, žiaci a žiačky do 15 rokov.
Pretekov sa môže zúčastniť každý občan EU, ktorý je riadnym členom SZRT a platí si členský príspevok.
VV SZRT každoročne vypracuje termínovník športových podujatí v nadväznosti na medzinárodný termínovník ICSF a v spolupráci so ŠKRT.
VV SZRT poveruje usporiadateľa vypracovaním propozícií pretekov, v ktorých uvedie:
Názov preteku, termín konania, miesto konania, zloženie organizačného výboru: riaditeľa pretekov, jeho zástupcu, hlavného rozhodcu a rozhodcov disciplín, technického vedúceho, bodovaciu komisiu , zdravotné zabezpečenie, časový program pretekov, záverečné ustanovenie so špecifikáciou súťažných disciplín, kategórií, spôsob rozhadzovania, spôsob podávania protestu, zloženie jury, spôsob a termín zaslania prihlášky prípadne iné dôležité upozornenia. Poriadateľ je povinný počas súťaže priebežne zverejňovať výsledky na oznamovacej tabuli a po skončení ich zaslať účastníkom elektronicky prípadne odovzdať v printovej podobe.
Prihláška na preteky musí obsahovať meno, priezvisko, klubovú príslušnosť, dátum narodenia. Prihláška sa obvykle zasiela elektronicky prípadne oznamuje telefonicky poriadateľovi podľa pokynov uvedených v propozíciach pretekov.

Hlava III

Disciplinárny poriadok

Priestupky počas športovej činnosti rieši hlavný rozhodca prípadne jury. Prvostupňovým opatrením je upozornenie na nedodržiavanie zásad športovej etiky. Priestupok proti pravidlám zo strany športovca prípadne rozhodcu rieši na základe písomného protestu jury pretekov. Výrok hlavného rozhodcu prípadne jury na predmetnom podujatí je konečné. Odvolať sa môže dotknutá osoba písomnou formou na VV SZRT.

Hlava IV

Nominácia

Výber nominačných pretekov a kritéria nominácie reprezentantov SR na MS seniorov a juniorov schvaľuje na každý kalendárny rok Výkonný výbor SZRT. Šéftréner SZRT predkladá výsledky nominácie najneskoršie do konca júla kalendárneho roka VV SZRT, ktorý ich s definitívnou platnosťou schvaľuje. Následne sa zverejnia na webovej stránke SZRT. Nomináciu rozhodcov na jednotlivé podujatia predkladá Výkonný výbor prezidentovi SZRT, ktorý o tom rozhodne s definitívnou platnosťou.

Hlava V

Výkonnostný rebríček

Za príslušný kalendárny rok ich spracujú tréneri štátnej reprezentácie z priebežných výsledkov uskutočnených podujatí a predložia ich do konca októbra kalendárneho roka VV na schválenie. Výkonnostný rebríček sa týka kategórií mužov, žien a juniorov do 23 rokov.

Hlava VI

Záverečné ustanovenia

Tieto smernice nemôžu obsahovať všetky podrobnosti problematiky rybolovnej techniky. Výkonný výbor si preto vyhradzuje právo vykonať prípadné upresnenia resp. výklady. Schválením týchto organizačných smerníc na nadchádzajúcej ČS SZRT sa rušia všetky doteraz platné smernice s výnimkou pravidiel ICSF a Antidopingových smerníc ICSF.

Juraj Mészáros, v.r.

 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE