• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Výkonný výbor

 • Zloženie: 5 členov - Juraj Mészáros (prezident), Karol Michalik (1. viceprezident), Miroslav Jankovič (2. viceprezident), Jan Mészáros , Rastislav Náhlik
 • Funkčné obdobie: 4 roky (2021-2025)

Kontrolór SZRT - Ing. Jozef Cisárik a kontrolný útvar

 • Zloženie: 3 členovia – Zuzana Náhliková (predseda), Viera Michaliková, Zuzana Emberová (členovia)
 • Funkčné obdobie: 5 rokov

Volebná komisia

 • Zloženie: 3 členovia volení členskou schôdzou
 • Funkčné obdobie: 4 roky

Disciplinárna komisia

 • Zloženie: 3 členovia ustanovený v prípade potreby VV SZZT
 • Funkčné obdobie: 4 roky

Spôsob navrhovania kandidátov

Návrhy kandidátov na volené resp. ustanovené funkcie členov orgánov SZRT musia byť podané písomne členovi VV najneskôr 5 dní pred dátumom členskej schôdze, na ktorej sa uskutočnia voľby. V informačnom systéme webového sídla SZRT sa najneskôr 3 dni pred konaním volieb zverejnia informácie o kandidátoch.

Podmienky navrhovania kandidátov

Na volenú funkciu SZRT môže byť zvolená alebo ustanovená fyzická osoba, ktorá spľňa nasledovné podmienky:

 • Individuálne členstvo v SZRT
 • Spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení
 • Bezúhonnosť v zmyske Zákona a stanov
 • Súhlas s kandidatúrou
 • Označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý
 • Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu kandidáta
 • Výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v súvislosti s voľbami

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE