• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Čl. 1
Názov, právna forma, sídlo a spôsob konania

(1) Slovenský zväz rybolovnej techniky (ďalej len „SZRT") je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim fyzické osoby a právnicke osoby zaujímajúce sa o rybolovnú techniku resp. casting šport.

(2) Názov SZRT v anglickom jazyku je Slovak Union of Casting.

(3) Sídlom SZRT je Svornosti 69, 940 77 Nové Zámky.

(4) V mene SZRT vykonáva právne úkony prezident SZRT samostatne. Prezident SZRT môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene SZRT písomne splnomocniť inú osobu.

Čl. 2
Poslanie

Poslaním SZRT je najmä

a) organizovanie súťaží v rybolovnej technike a rozvoj tohto športového odvetvia na území Slovenskej republiky,

b) zastupovanie športovcov a klubov voči medzinárodnej federácii ICSF,

c) zabezpečovanie účasti športovcov na medzinárodných súťažiach organizovaných medzinárodnou federáciou casting športu (ICSF),

d) zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených predpisom národného športového zväzu,

e) uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, zabezpečuje ich odbornú prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť

Čl. 3
Členstvo právnickej osoby

1) Členstvo právnickej osoby v SZRT (ďalej len Klub SZRT) vzniká prijatím do SZRT Členskou schôdzou; na základe písomnej žiadosti Klubu SZRT o členstvo v SZRT a následným uzatvorením zmluvy o spolupráci Klubu SZRT a SZRT.

2) Klub SZRT musí počas svojho členstva v SZRT spĺňať nasledovné podmienky:

a) je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,

b) jeho poslanie súvisí bezprostredne so športom SZRT,

c) jeho riadnym členom je najmenej 5 fyzických osôb

3) Klub SZRT preukazuje podmienky podľa bodu 2 písm. a) a b) tohto článku predložením úradne overenej kópie registrovaných stanov, na ktorých je viditeľná pečiatka a podpis príslušného zamestnanca Ministerstva SR.

4) Podmienku podľa bodu 2 písm. c) tohto článku overuje SZRT nahliadnutím do Registra fyzických osôb v športe a do Registra právnických osôb v športe.

5) Členstvo Klubu SZRT zaniká jeho

a) písomným oznámením o ukončení členstva doručeným na SZRT,

b) zánikom jeho právnickej osoby,

c) vylúčením Členskou schôdzou.

6) Klub SZRT má právo

a) účasti na Členskej schôdze SZRT v zastúpení osobou oprávnenou konať v mene Klubu SZRT,

b) na prístup k všetkým informáciam týkajúcich sa SZRT,

c) podieľať sa na činnosti SZRT.

d) navrhovať kandidátov na volenú funkciu SZRT

7) Klub SZRT má povinnosť

a) dodržiavať stanovy SZRT, vnútorné predpisy SZRT, rozhodnutia orgánov SZRT a zmluvu o súčinnosti Klubu SZRT a SZRT

b) platiť členské príspevky do SZRT v sume a termíne schválenom Členskou schôdzou,

c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SZRT.

Čl. 4
Členstvo fyzickej osoby

1) Členstvo fyzickej osoby v SZRT (ďalej len Člen SZRT), vzniká prijatím do SZRT Členskou schôdzou na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o členstvo v SZRT, predloženej prostredníctvom Klubu SZRT, v ktorom je fyzická osoba riadnym členom.

2) Podmienkou členstva Člena v SZRT je jeho riadne členstvo v práve jednom Klube SZRT.

3) Podmienku podľa bodu 2 overuje SZRT nahliadnutím do Registra fyzických osôb v športe a do Registra právnických osôb v športe.

4) Členstvo člena SZRT zaniká:

a) písomným oznámením doručeným Klubu SZRT, alebo SZRT,

b) úmrtím

c) vylúčením Členskou schôdzou

5) Člen SZRT má právo

a) navrhovať kandidátov na volenú funkciu v orgánoch SZRT

b) navrhovať svojmu členskému Klubu SZRT delegáta, ktorý bude zastupovať Klub SZRT na Členskej schôdzi SZRT

c) na všetky informácie týkajúce sa činnosti SZRT

d) podieľať sa na činnosti SZRT

e) byť volený do orgánov SZRT

Člen SZRT má povinnosť

a) dodržiavať stanovy SZRT, vnútorné predpisy SZRT a rozhodnutia orgánov SZRT,

b) platiť členské príspevky do členského Klubu SZRT v sume a termíne schválených najvyšším orgánom Klubu SZRT a do SZRT v sume a termíne schválených Členskou schôdzou,

c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SZRT.

6) Za aktívneho člena SZRT (ďalej len Aktívny člen) sa považuje taký člen Klubu SZRT, ktorý aspoň jedenkrát v roku, ktorý predchádzal konaniu Členskej schôdzi:

a) ako športovec štartoval na súťaži organizovanej SZRT

b) ako rozhodca aspoň jedenkrát rozhodoval súťaž organizovanú SZRT.

Čl. 5
Orgány

1) Orgánmi SZRT sú:

a) Členská schôdza,

b) Výkonný výbor,

c) Kontrolná komisia.

2) Orgány SZRT sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanovisko kontrolnej komisie, ak rozhodnú v rozpore s jeho stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko kontrolnej komisie.

3) Výkon funkcie volených členov orgánov SZRT je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SZRT, Klub SZRT, alebo Člena SZRT.

4) Funkčné obdobie členov Výkonného výboru sú 4 roky, členov kontrolnej komisie je to 5 rokov.

5) Formou rozhodovania orgánov SZRT je uznesenie. Vo veci, ktorá nie je súčasťou schváleného programu podľa čl. 6 bodu 13, písm. a), môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská.

6) Zápisnica z rokovania orgánu SZRT

a) obsahuje všetky náležitosti podľa osobitného predpisu zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) obsahuje uznesenie orgánov

c) sa zverejňuje na webovom sídle SZRT do 15 dní odo dňa zasadnutia príslušného orgánu.

d) Zápisnica zo zasadnutia Členskej schôdze sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.

7) V prípade hrozby konfliktu záujmov člena orgánu SZRT alebo jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní.

8) Člen orgánu SZRT alebo jeho člena, ktorý vo veci konfliktu rozhodol je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci.

9) Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou, riešia orgány na riešenie sporov.

a) Spory v priebehu súťaže rozhoduje hlavný rozhodca vedený v zdrojovej evidencii SZRT a fyzické osoby určené na konkrétnu súťaž národným zväzom a to na základe pravidiel súťaže a predpisov športového zväzu. Jeho rozhodnutie je konečné ak pravidlá súťaže neustanovujú inak.

10) Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov SZRT.

11) Ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SZRT, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny.

Čl. 6
Členská schôdza

1) Členská schôdza je najvyšším orgánom SZRT.

2) Členmi najvyššieho orgánu s právom hlasovať sú,

a) delegáti Klubov SZRT ako štatutári

b) prezident SZRT a členovia Výkonného výboru,

c) členovia Kontrolnej komisie,

d) predkladatelia žiadostí o členstvo právnických osôb v SZRT,

e) hostia navrhnutí ktorýmkoľvek účastníkom Členskej schôdze, prítomnosť ktorých musí schváliť Členská schôdza.

f) volený delegáti za športovcov a športových odborníkov

3) Právo hlasovať má iba jeden Delegát takého Klubu SZRT, ktorý mal najmenej štyroch Aktívnych členov v kalendárnom roku, predchádzajúcom roku konania Členskej schôdze.

4) Členská schôdza sa koná najmenej raz za rok na území Slovenskej republiky na mieste, ktoré je verejne dostupné obvyklým spôsobom.

5) Členská schôdza sa koná do 10 dní od doručenia žiadosti nadpolovičnej väčšiny Klubov SZRT o konanie Členskej schôdze alebo žiadosti predsedu kontrolnej komisie.

6) Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov podľa Čl. 5 bodu 4, a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, Členskú schôdzu je oprávnený zvolať, ktorýkoľvek člen SZRT.

7) Členská schôdza sa môže konať aj na základe rozhodnutia Výkonného výboru, pričom nesmú byť porušené ustanovenia bodu 4 tohto článku

8) Pre účely týchto stanov sa za zvolanie Členskej schôdze považuje zaslanie písomnej informácie o dátume, mieste, čase začiatku konania, programu a podkladov na zasadnutie Členskej schôdze jej účastníkom a zverejnenie týchto informácií na webovom sídle SZRT.

9) Členskú schôdzu zvoláva Výkonný výbor

a) najmenej 30 dní pred termínom jej konania v prípade ustanovení bodu 4,

b) najmenej 7 dní pred termínom jej konania v prípade ustanovení bodu 5 alebo bodu 6.

10) Ak Výkonný výbor nesplní ustanovenia bodu 9, Členská schôdza sa zíde po dohode nadpolovičnej väčšiny Klubov SZRT.

11) Členskú schôdzu vedie osoba poverená zvolávateľom.

12) Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina Delegátov s hlasovacím právom

13) Delegáti najvyššieho orgánu majú toto hlasovacie právo:

a) podľa čl. 6, bodu 2, písm. a majú za každých začatých 20 aktívnych členov jedno hlasovacie právo

b) podľa čl. 6, bodu 2, písm. a prislúcha delegátovi ďalší jeden hlas za každého reprezentanta

c) delegátovi za športovcov prislúcha jeden hlas ako ho navrhne 50 športovcov alebo záujmová skupina športovcov

d) delegátovi za športových odborníkov prislúcha jeden hlas, ak ho navrhne 10 športových odborníkov alebo záujmová skupina športových odborníkov

14) Členská schôdza

a) schvaľuje program rokovania a návrhy na jeho zmenu na začiatku zasadnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov

b) rozhoduje o prijatí a zmenách stanov SZRT dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov,

c) rozhoduje o zániku SZRT dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov,

d) schvaľuje súťaže SZRT dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov,

e) rozhoduje o žiadostiach o prijatie nových Klubov SZRT a členov SZRT a o ich vylúčení zo SZRT nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,

f) uznáva oblasti pôsobnosti SZRT (ďalej len Oblasť), nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,

g) volí a odvoláva členov volebnej komisie, ktorá zabezpečuje prípravu a riadny priebeh volieb podľa písm. h) tohto bodu nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,

h) volí a odvoláva prezidenta, 1. viceprezidenta, 2. viceprezidenta, obidvoch členov výboru a členov kontrolnej komisie nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov

i) schvaľuje plán činnosti SZRT a výročnej správy nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov

j) volí predsedu kontrolnej komisie nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov

k) odvoláva predsedu kontrolnej komisie 2/3 väčšinou prítomných delegátov

l) schvaľuje uzatvorenie zmluvných vzťahov ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako suma finančného rozpočtu 2/3 väčšinou prítomných Delegátov

m) schvaľuje rozpočet SZRT, správu o hospodárení a výročnú správu SZRT nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,

n) schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo nadobudnutie zmenu či zánik majetkových práv v takejto spoločnosti dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov,

o) rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov

15) Voľby do orgánov SZRT, hlasovanie o personálnych otázkach, alebo hlasovanie na požiadanie aspoň jednej štvrtiny prítomných delegátov sa vykonávajú tajne. V ostatných prípadoch sa hlasovanie vykonáva verejne.

16) Prezident SZRT je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.

17) Volený člen najvyššieho orgánu resp. jeho náhradník sa zúčastňuje na zasadnutí tohto orgánu na základe predloženej zápisnice o jeho zvolení.

18) Delegátom, ktorý zastupuje klub SZRT je štatutárny orgán alebo ním písomne splnomocnená osoba.

19) Členom Členskej schôdze s právom hlasovať nemôže byť funkcionár len na základe výkonu funkcie v orgáne SZRT.

Čl. 7
Výkonný výbor

1) Výkonný výbor riadi činnosť SZRT v čase medzi Členskými schôdzami v súlade s uznesením Členskej schôdze.

2) Členmi Výkonného výboru sú:

a) prezident SZRT

b) 1. viceprezident

c) 2. viceprezident

d) Člen výboru

e) Člen výboru

3) Členovi výkonného výboru vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do Výkonného výboru.

4) Členovi Výkonného výboru zaniká mandát

a) uplynutím štyroch rokov odo dňa jeho zvolenia,

b) písomným vzdaním sa členstva vo Výkonnom výbore,

c) odvolaním Členskou schôdzou, alebo

d) úmrtím

5) Členovia Výkonného výboru, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 4 písm. a) tohto článku, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania SZRT až do zvolenia nových členov Výkonného výboru.

6) Zaniknutím mandátu člena Výkonného výboru podľa bodu 4 písm. b) až d) Výkonný výbor pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšej Členskej schôdze. Na tejto Členskej schôdzi jeho Delegáti zvolia nového člena Výkonného výboru v súlade s Čl. 6 bodom 13, písm. h).

7) Zasadnutie Výkonného výboru zvoláva prezident SZRT.

8) Zasadnutie Výkonného výboru riadi prezident SZRT alebo ním písomne poverená osoba.

9) Na zasadnutí Výkonného výboru majú právo zúčastniť sa členovia Kontrolnej komisie.

10) Výkonný výbor SZRT

a) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Členskej schôdze,

b) zabezpečuje činnosť SZRT podľa plánu činnosti a podľa pracovného harmonogramu zasadnutí,

c) vytvára a zverejňuje súťažný poriadok, ktorý upravuje podmienky účasti na súťažiach organizovaných SZRT a ich hodnotenie.

d) vytvára a zverejňuje termínový kalendár súťaží,

e) vytvára a zverejňuje predpisy v pôsobnosti SZRT,

f) je disciplinárnym orgánom na riešenie sporov pri športovej činnosti SZRT a v prípade závažného disciplinárneho previnenia môže rozhodnúť o vylúčení člena SZRT

g) podľa potreby vytvára sekretariát SZRT a určuje pracovné podmienky jeho pracovníkov

11) Výkonný výbor prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jeho zasadnutí.

12) Zástupcu športovcov vo Výkonnom výbore navrhuje najmenej 50 športovcov alebo záujmová organizácia športovcov

Čl. 8
Kontrolná komisia

1) Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov SZRT a uznesení Členskej schôdze orgánmi SZRT, upozorňuje orgány SZRT na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

2) Členmi Kontrolnej komisie sú

a) predseda Kontrolnej komisie

b) aspoň dvaja ďalší členovia Kontrolnej komisie

3) Predseda Kontrolnej komisie v SZRT vykonáva funkciu kontrolóra v zmysle par. 10 až 14 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z.

4) Členovi Kontrolnej komisie vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do Kontrolnej komisie.

5) Členovi kontrolnej komisie zaniká mandát

a) uplynutím piatich rokov od jeho zvolenia,

b) písomným vzdaním sa členstva v Kontrolnej komisii,

c) odvolaním Členskou schôdzou alebo

d) úmrtím

6) Členovia Kontrolnej komisie, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 5 písm. a) tohto článku, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie činnosti SZRT až do zvolenia nových členov Kontrolnej komisie.

7) Zaniknutím mandátu člena Kontrolnej komisie podľa bodu 5 písm. b) až d) Kontrolná komisia pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšej Členskej schôdze. Na tejto Členskej schôdzi jeho Delegáti zvolia nového člena Kontrolnej komisie v súlade s Čl. 6 bodom 13, písm. h).

8) Kontrolná komisia prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jej zasadnutí.

9) Výkon funkcie člena Kontrolnej komisie je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena iných orgánov SZRT.

Čl. 9
Majetok a hospodárenie

1) Majetok SZRT môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva

2) Zdrojom príjmov SZRT sú členské príspevky, dotácie a príspevky z verejných zdrojov, dary, finančné a nefinančné plnenia za služby poskytnuté tretím osobám ako samostatná zárobková činnosť v rozsahu poslania SZRT

3) S majetkom SZRT hospodári Výkonný výbor v súlade s uznesením Členskej schôdze.

Čl. 10
Zánik

1) Po rozhodnutí o zániku SZRT zvolí Členská schôdza likvidátora a určí termín nasledujúcej Členskej schôdze za účelom schválenia správy o likvidácii predloženej likvidátorom.

2) Likvidátor vykoná možné vyrovnanie záväzkov a pohľadávok SZRT a predloží o tom správu Členskej schôdzi.

3) Postup uvedený v bode 1 a 2 tohto článku sa opakuje až do schválenia správy o likvidácii.

4) Všetok likvidačný zostatok SZRT, zostávajúci vo vlastníctve SZRT po schválení správy o likvidácii, bude rovným dielom prevedený na všetky Kluby SZRT.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

1) Výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva Výkonný výbor.

2) V prípade ak niektoré ustanovenie týchto stanov sa dostane do rozporu s osobitným predpisom (najmä zákonom č. 440/2015 Z.z.) alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie stanov sa nepoužije a na miesto neho sa použije príslušné ustanovenie zákona alebo vykonávacieho predpisu.

3) Vzťahy neupravené týmito stanovami, vnútornými predpismi alebo smernicami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa niektoré ustanovenie týchto stanov alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia stanov, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva a povinnosti sa použije príslušné zákonné ustanovenie.

4) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením Členskou schôdzou dňa 24. júna 2017 a účinnosť ich registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Doterajšie stanovy SZRT strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov.

Zmena stanov vzatá na vedomie MVSR dňa 4.8.2017

Číslo spisu: VVS/1-900/90-6937-3

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE