• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

 schodza

Slovenský zväz rybolovnej techniky, Svornosti 69, 940 77 Nové Zámky, IČO: 31871526

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Členskej schôdze SZRT, ktorá sa uskutoční dňa 28.10.2023 v Gabčíkove.

Program

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu ČS
 3. Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová, návrhová, zapisovateľ, overovatelia)
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Správa prezidenta o činnosti SZRT od poslednej ČS
 6. Správa Útvaru nezávislého kontrolóra
 7. Čerpanie rozpočtu SZRT v roku 2023 a príprava návrhu na rok 2024
 8. Diskusia
 9. Prijatie nových členov
 10. Uznesenia ČS SZRT
 11. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť. 

Nové Zámky, 10.10.2023

MVDr. Juraj Mészáros, CSc., v.r.
Prezident

 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE