• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

 schodza

Slovenský zväz rybolovnej techniky, Svornosti 69, 940 77 Nové Zámky, IČO: 31871526

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Výkonného výboru SZRT, ktorý sa uskutoční 18. marca 2023 v Považskej Bystrici so začiatkom 12.00 hod

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Hodnotenie činnosti SZRT za rok 2022
  4. Správa Útvaru nezávislého kontrolóra, účtovná závierka za r. 2022
  5. Plán činnosti a návrh rozpočtu na r. 2023, predbežný plán podujatí na r. 2023,  správa o vyúčtovaní dotácie za r. 2022.
  6. Aktualizácia členských a štartovných poplatkov a Smernice o cestovných náhradách.
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.

MVDr. Juraj Mészáros, CSc., v.r.
Prezident

 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE