• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

 schodza

Slovenský zväz rybolovnej techniky, Svornosti 69, 940 77 Nové Zámky, IČO: 31871526

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Výkonného výboru SZRT, ktoré sa uskutoční 12. februára 2022 v Považskej Bystrici so začiatkom o 12:00 hod..

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Hodnotenie činnosti SZRT za rok 2021
  4. Správa Útvaru nezávislého kontrolóra, účtovná závierka za r. 2021
  5. Plán činnosti a návrh rozpočtu na r. 2022, predbežný plán podujatí na r. 2022, správa o vyúčtovaní dotácie za r. 2021
  6. Aktualizácia členských a štartovných poplatkov a Smernice o cestovných náhradách
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.

MVDr. Juraj Mészáros, CSc., v.r.
Prezident

 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE