• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

 schodza

Slovenský zväz rybolovnej techniky, Svornosti 69, 940 77 Nové Zámky, IČO: 31871526

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Výkonného výboru SZRT, ktoré sa uskutoční 19. júna 2021 v Považskej Bystrici.

Program

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Hodnotenie činnosti SZRT za rok 2020
 4. Správa o vyúčtovaní dotácie poskytnutej SZRT v r. 2020
 5. Správa z mimoriadneho zasadnutia VV SZRT  
 6. Správa Útvaru nezávislého kontrolóra, účtovná závierka za r. 2020
 7. Správa o plnení úloh ISŠ
 8. Interné Smernice SZRT
 9. Plán činnosti a návrh rozpočtu na r. 2021,  rámcový plán podujatí RT na rok 2021, vyúčtovanie dotácie za r. 2020.  
 10. Diskusia
 11. Uznesenie
 12. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.

MVDr. Juraj Mészáros, CSc., v.r.
Prezident

 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE