• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

 schodza

Slovenský zväz rybolovnej techniky, Svornosti 69, 940 77 Nové Zámky, IČO: 31871526

Pozvánka

Pozývame na zasadnutie Členskej schôdze SZRT, ktorá sa uskutoční dňa 15.8.2020 v Čunove s nasledovným programom:

Program

 1. Otvorenie
 2. Overenie počtu delegátov
 3. Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová, návrhová, zapisovateľ, overovatelia)
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Schválenie programu Členskej schôdze
 6. Schválenie volebného a rokovacieho poriadku
 7. Správa prezidenta
 8. Schválenie plánu činnosti SZRT a ŠKRT na rok 2020
 9. Schválenie trénerskej rady SZRT, rozhodcovskej komisie a interného predpisu top športovcov.
 10. Schválenie aktualizovaného plánu činnosti SZRT a ŠKRT na rok 2020
 11. Výročná správa SZRT za rok 2019
 12. Správa nezávislého kontrolóra a kontrolnej komisie SZRT
 13. Diskusia
 14. Voľba orgánov zväzu
 15. Prijímanie nových členov
 16. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť. 

Nové Zámky, 28.7.2020

MVDr. Juraj Mészáros, CSc., v.r.
Prezident

 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE