• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

 schodza

Slovenský zväz rybolovnej techniky, Svornosti 69, 940 77 Nové Zámky, IČO: 31871526

Pozvánka

Pozývame na Členskú schôdzu SZRT, ktorá sa uskutoční 22. júna 2019 v Banskej Bystrici s nasledovným programom:

Program

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu Členskej schôdze
 3. Voľba zapisovateľa, overovateľa zápisnice, pracovných komisií
 4. Kontrola uznesenia
 5. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti Členskej schôdze
 6. Správa o činnosti SZRT a čerpaní dotácie za rok 2018
 7. Správa kontrolnej komisie
 8. Rozpočet SZRT na rok 2019
 9. Prerokovanie VS SZRT 2018
 10. Správa návrhovej komisie a uznesenie
 11. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť. 

Nové Zámky, 06.06.2019

MVDr. Juraj Mészáros, CSc., v.r.
Prezident

 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE