• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

 schodza

Slovenský zväz rybolovnej techniky, Svornosti 69, 940 77 Nové Zámky, IČO: 31871526

Pozvánka

Pozývame Vás na Členskú schôdzu SZRT, ktorá sa uskutoční 19. mája 2018 v Gabčíkove s nasledovným programom:

Program

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu Členskej schôdze
 3. Voľba zapisovateľa, overovateľa zápisnice, pracovných komisií
 4. Kontrola uznesenia
 5. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti Členskej schôdze
 6. Správa o činnosti SZRT a čerpaní dotácie za rok 2017
 7. Správa kontrolnej komisie
 8. Rozpočet SZRT na rok 2018
 9. Diskusia
 10. Správa návrhovej komisie
 11. Uznesenie
 12. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť. 

Nové Zámky, 15.04.2018

MVDr. Juraj Mészáros, CSc., v.r.
Prezident

 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE